Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonsliste for stoffer i vann

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1161 av 4. august 2020 om opprettelse av en liste over stoffer for overvåking på unionsplan på området vannpolitikk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1161 of 4 August 2020 establishing a watch list of substances for Union-wide monitoring in the field of water policy pursuant to Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 8b, stk. 1, i direktiv 2008/105/EF oprettes en observationsliste over stoffer, for hvilke der skal indsamles EU-dækkende overvågningsdata med sigte på at understøtte kommende prioriteringsrunder, jf. artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF. Den første observationsliste skulle for hvert stof anføre overvågningsmatricerne og de mulige analysemetoder, der ikke medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

(2) Stofferne på observationslisten udvælges blandt de stoffer, for hvilke de foreliggende oplysninger tyder på, at de kan udgøre en væsentlig risiko på EU-plan for eller via vandmiljøet, men for hvilke overvågningsdataene er utilstrækkelige som grundlag for en konklusion angående den reelle risiko. Det bør overvejes at optage meget giftige stoffer, der anvendes i mange af medlemsstaterne og udledes til vandmiljøet, men ikke eller sjældent overvåges, på observationslisten. Denne udvælgelsesproces bør tage hensyn til de oplysninger, der er anført i artikel 8b, stk. 1, litra a)-e), i direktiv 2008/105/EF, idet der lægges særlig vægt på nyfremkomne forurenende stoffer.

(3) Ved overvågningen af stofferne på observationslisten bør der genereres data af høj kvalitet om stoffernes koncentrationer i vandmiljøet, og dataene skal kunne benyttes som grundlag for en særskilt gennemgang i henhold til artikel 16, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF til de risikovurderinger, der understøtter identificeringen af prioriterede stoffer. Det bør overvejes at optage stoffer, der i forbindelse med denne gennemgang konstateres at udgøre en væsentlig risiko, på listen over prioriterede stoffer. Der vil ligeledes skulle fastsættes en miljøkvalitetsnorm, som medlemsstaterne skal overholde. Forslag om at optage et givet stof på listen over prioriterede stoffer vil være underlagt en konsekvensvurdering.

(4) Den første observationsliste over stoffer blev fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/495 og omfattede ti stoffer eller stofgrupper sammen med en angivelse af overvågningsmatricen, de mulige analysemetoder, der ikke medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, og metodens maksimale acceptable påvisningsgrænse.

(5) Ifølge artikel 8b, stk. 2, i direktiv 2008/105/EF skal Kommissionen ajourføre observationslisten hvert andet år. Når Kommissionen ajourfører listen, fjerner den ethvert stof, for hvilket der uden yderligere overvågningsdata kan gennemføres en risikobaseret vurdering som omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

(6) Observationslisten blev ajourført i 2018 som fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/840, idet fem stoffer blev fjernet, og tre stoffer blev tilføjet, således at listen indeholdt otte stoffer eller stofgrupper.

(7) I henhold til artikel 8b, stk. 2, i direktiv 2008/105/EF kan intet stof være opført til overvågning på observationslisten i en sammenhængende periode på mere end fire år. Forpligtelsen til overvågning af de fem stoffer eller stofgrupper, der har stået opført på observationslisten siden 2015, dvs. 17-alpha-ethinylestradiol (EE2), 17-beta-estradiol (E2) og estron (E1), gruppen af makrolid-antibiotika, methiocarb og gruppen af neonicotinoider, ophørte derfor i 2019. De indsamlede overvågningsdata behandles i forbindelse med den prioritering, der er nævnt i artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

(8) På grundlag af de overvågningsdata, der siden 2018 er indsamlet for de tre andre stoffer, dvs. metaflumizon, amoxicillin og ciprofloxacin, har Kommissionen konkluderet, at der ikke er indsamlet tilstrækkelige overvågningsdata af høj kvalitet, og at disse stoffer derfor fortsat bør stå opført på observationslisten.

(9) I 2019 indsamlede Kommissionen data om en række andre stoffer, der kunne optages på listen. Kommissionen tog hensyn til de forskellige typer relevante oplysninger, der er nævnt i artikel 8b, stk. 1, i direktiv 2008/105/EF, og hørte eksperter fra medlemsstaterne og interessentgrupper. Stoffer, for hvilke der hersker tvivl om deres toksicitet, eller for hvilke de disponible overvågningsmetoders følsomhed, pålidelighed eller sammenlignelighed er utilstrækkelig, bør ikke optages på observationslisten. Sulfonamid-antibiokummet sulfamethoxazol og diaminopyrimid-antibiotikummet trimethoprim, antidepressivummet venlafaxin og dets metabolit O-desmethylvenlafaxin, en gruppe af tre azollægemidler (clotrimazol, fluconazol og miconazol) og syv azolpesticider (imazalil, ipconazol, metconazol, penconazol, prochloraz, tebuconazol og tetraconazol) samt fungiciderne famoxadon og dimoxystrobin blev udpeget som egnede kandidater. Optagelsen af de forskellige lægemidler er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions strategiske tilgang til lægemidler i miljøet, og optagelsen af de to antibiotika er også i overensstemmelse med den europæiske One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens, hvori anvendelsen af observationslisten til at »forbedre kendskabet til forekomsten og spredningen af antimikrobielle stoffer i miljøet« bifaldes.

(10) I overensstemmelse med artikel 8b, stk. 1, i direktiv 2008/105/EF har Kommissionen udpeget mulige analysemetoder for de foreslåede stoffer. For hvert stof, herunder for hvert enkelt stof i en gruppe, bør metodens påvisningsgrænse være mindst så lav som den stofspecifikke beregnede nuleffektkoncentration i den relevante matrice.

(11) Sulfamethoxazol og trimethoprim anvendes almindeligvis, men ikke altid, sammen på grund af deres angivelige synergistiske virkninger; de kan og bør analyseres sammen, selv om de ikke er grupperet sammen på listen. Venlafaxin og dets metabolit er grupperet sammen på grund af deres potentielle kumulerede virkninger; de kan og bør analyseres sammen. Azolstofferne er grupperet sammen, fordi de har samme virkemåde og også kan have kumulerede virkninger, på trods af at deres emissioner stammer fra en række kilder og sandsynligvis fluktuerer over tid; de kan og bør analyseres sammen. De to fungicider, hvis emissioner sandsynligvis også kan fluktuere, kan, men skal ikke nødvendigvis, analyseres sammen.

(12) De analysemetoder, der er anført i observationslisten, anses ikke for at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger. Hvis nye oplysninger fremover fører til et fald i den beregnede nuleffektkoncentration for specifikke stoffer, vil metodens maksimale acceptable påvisningsgrænse muligvis skulle sættes ned, så længe disse stoffer stadig står opført på listen.

(13) Af hensyn til sammenligneligheden bør alle stoffer overvåges i hele vandprøver.

(14) Af hensyn til den juridiske klarhed bør bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/840 erstattes i sin helhed. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/840 bør derfor ophæves.

(15) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.08.2020
Anvendelsesdato i EU
26.08.2020
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet