Kjemikalieregelverket REACH: forbud mot blyhagl i og rundt våtmarksområder

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til blyhagl i og rundt våtmarksområder

(In preparation) Commission Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead in gunshot in or around wetlands

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.11.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.3.2020)

Sammendrag av innhold
Bly har mange alvorlige helseeffekter for mennesker og dyr. Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har på anmodning fra EU-kommisjonen utarbeidet et forslag til forbud mot blyhagl over våtmarksområder, spesielt for å verne fuglelivet. Forslaget har blitt vurdert av Echas risikovurderingskomite (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac) i samsvar med reglene i Reach for restriksjoner. Opinionen fra Rac og Seac er oversendt Kommisjonen. Se lenken under "Annen dokumentasjon" for prosessen i Echa.

Kommisjonen foreslår i tråd med anbefalingene at det skal bli forbudt å bruke blyhagl i våtmarksområder og i en randsone utenfor våtmarksområdet. Våtmarksområder blir definert som i Ramsarkonvensjonen, men gjelder ikke bare våtmarksområder som er karakterisert som Ramsarområder. Kommisjonen viser dessuten til at noen land består av en stor andel våtmarksområder, og det for slike land kan være vanskelig å føre tilsyn med den nye reguleringen. Kommisjonen foreslår derfor at land hvor landterritoriet består av minst 20 % våtmarksområder i stedet kan vedta et forbud mot blyhagl, forutsatt at de informerer Kommisjonen om dette.

Kommisjonen har forøvrig bedt Echa vurdere et mulig forbud mot å bruke bly i alle typer ammunisjon og i fiskesøkker, se informasjon på Echas hjemmeside.

Reguleringen vil bli innført i kjemikalieregelverket Reach.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye Reach-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften.

Status
Forslaget blir diskutert i komitologikomiteen for Reach.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet