Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/171 av 6. februar 2020 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) 2020/171 of 6 February 2020 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.11.2019)

Sammendrag av innhold
Autorisasjonsordningen i Reach-forordningen (1907/2006) skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.Stoffene som er omfattet av krav om autorisasjon er listet i Reach vedlegg XIV. Reach vedlegg XIV oppdateres jevnlig. Se Miljødirektoratets nettsider for mer informasjon om autorisasjonsordningen og søknad om autorisasjon.

I dette forslaget til forordning blir de fleste stoffene på kjemikaliebyrået Echas sjuende og åttende anbefaling over stoffer til autorisasjonsordningen foreslått oppført på Reach vedlegg XIV. I tillegg foreslår EU-kommisjonen forlenget søknadsfrist og utløpsdato for de fleste stoffene som allerede står på vedlegg XIV. De forlengede fristene skal bare gjelde søknader om å bruke stoffene til reservedeler og reparasjon av produkter som ikke blir produsert lenger etter utløpsdatoen. Det blir forutsatt at produktene ikke kan fungere uten at stoffet inngår i reservedelen eller ved reparasjonen.

På denne oppdateringen av stoffer til autorisasjonsordningen er det seks stoffer som kan gi fosterskader og fem stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) og/eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB). Fire av stoffene står på den norske prioritetslista.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 Reach er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved Reach-forskriften. Gjennomføring av endringsforordningen vil skje ved endring i Reach-forskriften. Når Kommisjonen treffer beslutningen om godkjenning, skal Efta-statene samtidig og innen 30 dager treffe tilsvarende beslutninger, jf artikkel 64, nr. 8 og EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV punkt 12zc bokstav g.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Autorisasjonsordningen i Reach er et verktøy for substitusjon. Det er de særlig bekymringsfulle stoffene som blir omfattet av autorisasjonsordningen. Det er derfor viktig at nye stoffer blir inkludert på Reach vedlegg XIV og dermed omfattet av autorisasjonsordningen. Endringen av Reach vedlegg XIV vil føre til økt beskyttelse av mennesker og miljø.

Status
Medlemsstatene stemte over forslaget på møte i komitologikoimteen for Reach 9. juli 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.02.2020
Anvendelsesdato i EU
27.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet