Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH)

(Draft) Commission Regulation amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.8.2019)

Sammendrag av innhold
Autorisasjonsordningen i Reach-forordningen (1907/2006) skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.Stoffene som er omfattet av krav om autorisasjon er listet i Reach vedlegg XIV. Reach vedlegg XIV oppdateres jevnlig. Se Miljødirektoratets nettsider for mer informasjon om autorisasjonsordningen og søknad om autorisasjon.

I dette forslaget til forordning blir de fleste stoffene på kjemikaliebyrået Echas sjuende og åttende anbefaling over stoffer til autorisasjonsordningen foreslått oppført på Reach vedlegg XIV. I tillegg foreslår EU-kommisjonen forlenget søknadsfrist og utløpsdato for de fleste stoffene som allerede står på vedlegg XIV. De forlengede fristene skal bare gjelde søknader om å bruke stoffene til reservedeler og reparasjon av produkter som ikke blir produsert lenger etter utløpsdatoen. Det blir forutsatt at produktene ikke kan fungere uten at stoffet inngår i reservedelen eller ved reparasjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 Reach er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved Reach-forskriften. Gjennomføring av endringsforordningen vil skje ved endring i Reach-forskriften. Når Kommisjonen treffer beslutningen om godkjenning, skal Efta-statene samtidig og innen 30 dager treffe tilsvarende beslutninger, jf artikkel 64, nr. 8 og EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV punkt 12zc bokstav g.

Status
Medlemsstatene stemte over forslaget på møte i komitologikoimteen for Reach 9. juli 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet