Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/957 av 11. juni 2019 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)-silantriol og TDFA-derivater

Commission Regulation (EU) 2019/957 of 11 June 2019 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) silanetriol and TDFAs

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.7.2019)

Sammendrag av innhold
Danmark foreslo at det blir innført begrensninger i en ny post i REACH vedlegg XVII for stoffgruppen TDFAer (forkortelse for: (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol og enhver av dets mono-, di- eller tri-O-(alkyl) derivativer). Forslaget ble vurdert av ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og sosio-økonomiske konsekvenser (SEAC), og ECHAs anbefaling ble sendt til EU-kommisjonen i desember 2017. Forslaget var at det for sprayprodukter til den generelle befolkningen blir innført en grenseverdi på 2 ppb av disse stoffene (alene eller i kombinasjon) hvis sprayproduktene inneholder organiske løsemidler. Det ble også foreslått spesiell advarselsmerking og opplysninger i sikkerhetsdatabladet på sprayprodukter til profesjonell bruk. Bakgrunnen for forslagene var at innånding av en kombinasjon av TDFAer og organiske løsemidler kan forårsake akutt skade på lungene. Forslaget ble vurdert av RAC og SEAC før ECHA oversendte det til EU-kommisjonen. Kommisjonen vedtok reguleringen 11. juni 2019. Den begynner å gjelde 2. januar 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) 2019/957 vil skje ved endring i REACH-forskriften etter at rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordning (EU) 2019/957 er vurdert til ikke å ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Den vil føre til beskyttelse spesielt av forbrukere mot å bli utsatt for de stoffene som blir regulert.
Status
Forslaget er stemt over i REACH-komiteen, komitologikomite for CLP og REACH og sendt på høring til EUs råd og parlament til 16. april 2019. Reguleringen ble vedtatt i EU 11. juni 2019. Reguleringen har vært på høring i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.06.2019
Anvendelsesdato i EU
02.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet