Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/630 av 17. april 2019 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til minimums tapsdekning for misligholdte engasjementer

Regulation (EU) 2019/630 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing exposures

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 7.2.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en del av en større pakke fra EU som skal håndtere problemlån (‘Action plan to tackle non-performing loans in Europe’, av 11 juli 2017). Pakken omfatter tiltak på fire områder; (i) tilsyn og regelverk, (ii) rammeverket for restrukturering, insolvens og gjeldsinndrivelse, (iii) harmonisert annenhåndsmarked for misligholdte lån og (iv) strukturendringer.

Den aktuelle forordningen endrer CRR med hensyn til tapsdekning for problemlån, i tråd med pakken beskrevet over. Bestemmelsene angir hvordan beløpene til tapsdekning skal beregnes, med tilhørende definisjoner og unntaksbestemmelser. I tillegg til endringene i CRR, inneholder tiltakspakken for problemlån også nytt direktiv om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og panteinndrivelse, samt plan ("blueprint") for nasjonale aktivaforvaltere ("asset management companies") som skal kunne ta over problemlån.

CRR-endringene inkluderer nytt fradrag i ren kjernekapital for misligholdte eller tapsutsatte lån som ikke er tilstrekkelig dekket av nedskrivninger (nytt punkt m i art. 36). Definisjonen av "non-performing exposures" (ny art. 47a) er basert på en gjeldende kommisjonsforordning som gjelder for rapportering, og omfatter misligholdte engasjementer og engasjementer som er gjenstand for forbearance (definert i ny art. 47b). Fradragsbeløpet for "insufficient coverage" (ny art. 47c) skal være en gitt andel av eksponeringsbeløpet. Andelen er høyere for usikrede (deler av) engasjementer og øker med tid (jf. Figur 1) fratrukket nedskrivninger og (for IRB-banker) fradrag for justert forventet tapt beløp for angjeldende engasjementer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når endringsforordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning (inkorporasjon).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene vil kunne påvirke norske bankers rapporterte kapitaldekning. En effektstudie gjennomført av EBA, anslår en reduksjon i kjernekapitaldekningen på 80 basispunkter etter 20 år for norske banker. For EU samlet er reduksjonen 100 basispunkter over 20 år.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og trådt i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.04.2019
Anvendelsesdato i EU
26.04.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.12.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
18.11.2019
Høringsfrist
31.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0630
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro