Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/461 av 16. mars 2017 om gjennomføringstekniske standarder for prosedyrer, formularer og modeller for samarbeidet mellom de relevante kompetente myndigheter i forbindelse med planlagt erverv av kvalifiserte eierandeler i kredittinstitusjoner, jf. artikkel 24 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/461 of 16 March 2017 laying down implementing technical standards with regard to common procedures, forms and templates for the consultation process between the relevant competent authorities for proposed acquisitions of qualifying holdings in credit institutions as referred to in Article 24 of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 1.1.2020 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 29.11.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.2.2019)

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å standarisere samarbeidet mellom tilsynsmyndighetene innenfor EØS-området ved etablering av kredittinstitusjoner eller ved erverv av kvalifiserte eierandeler i kredittinstitusjoner. Forordningen angir prosedyren for samarbeidet. Tilsynsmyndighetene skal etablere kontaktpunkter for mottak av henvendelser fra utenlandske tilsynsmyndigheter. Det innføres tisdfrister for behandling av slike henvendelser. Både henvendelsen og svaret skal gis på standariserte skjema.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomisk eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Forordningen legger kun plikter til myndighetene, og ikke på private rettssubjekter. Forordningen vil kunne gjennomføres ved inkorporasjon (henvisning).

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er behov for tekniske EØS-tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2017
Anvendelsesdato i EU
06.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0461
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro