Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer og visse overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/777 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 med hensyn til med hensyn til anvendelsesdatoene og visse overgangsordninger som følge av forlengelse av gjennomføringsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/777 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/763 as regards the dates of application and certain transitional provisions following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.9.2020)

Sammendrag av innhold
Direktiv (EU) 2016/798 (nytt sikkerhetsdirektiv) ble endret ved direktiv (EU) 2020/700 for å gi EUs medlemsstater muligheten til å forlenge fristen for implementering av nytt sikkerhetsdirektiv.

Vurderingen av søknader om et sikkerhetssertifikat, for de sikkerhetssertifikater som måtte utstedes før 16. juni 2020, kan bli forsinket på grunn av COVID-19 utbruddet. I medlemsstatene som har forlenget frist for implementering av nytt sikkerhetsdirektiv, og der direktivet skal gjelde fra 16. juni 2020, skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten på anmodning fra søkeren fortsette vurderingen utover denne datoen. Nasjonal sikkerhetsmyndighet bør fullføre vurderingen og utstede sikkerhetssertifikatet før 30. oktober 2020.

Anvendelse av visse bestemmelser i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 utsettes til 31. oktober 2020. Overgangsbestemmelser fastsatt i forordningen bør også tilpasses.

Søkere kan ha samlet søknader i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 med tanke på gjeldende søknadsfrist. Søknader utarbeidet i samsvar med forordningen skal inneholde all nødvendig dokumentasjon for sikkerhetssertifisering av jernbaneforetak i henhold til direktiv 2004/49/EF eller nytt sikkerhetsdirektiv. Søkere skal få lov til å sende inn søknader til nasjonale sikkerhetsmyndigheter som inneholder dokumentasjon i samsvar med forordningen, og nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal godta disse søknadene uten å kreve en revidert søknad.

For å få utsatt fristen til 31. oktober for de aktuelle bestemmelsene nevnt ovenfor foreslås det endringer i (EU) 2018/763 art. 2 nr. 5, art. 15 nr. 4a, 6a, 7 og 8, art. 16 og art. 17 andre ledd (se art. 1 nr. 1-4).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringsforordning (EU 2018/763 og 2016/798 er en del av EUs fjerde jernbanepakke. Utkast til EØS-komitébeslutning om innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen er oversendt EU. EØS-komiteens beslutning kan tidligst bli truffet høsten 2020, og det er forventet at rettsaktene vil tre i kraft i EØS etter gjennomføringsfristen i EU, selv om fristen blir utsatt.

Utsatt frist til 31. oktober 2020 vil dermed ikke medføre endring i norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har ikke vært på høring.

Vurdering
Statens jernbanetilsyn finner forordningen EØS-relevant og akseptabelt. Det er ikke identfisert behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 12. juni 2020.

Rettsakten er til vurdering av Spesialutvalget for transport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
16.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet