Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 av 16. mai 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om et system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 445/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/779 of 16 May 2019 laying down detailed provisions on a system of certification of entities in charge of maintenance of vehicles pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EU) No 445/2011

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Formålet med direktiv (EU) 2016/798 er at forbedre adgangen til markedet for jernbanetransportydelser ved at fastsætte fælles principper for forvaltningen og reguleringen af og tilsynet med jernbanesikkerheden. Direktiv 2016/798 skaber også en ramme, der skal indføres for at sikre lige betingelser for alle enheder med ansvar for vedligeholdelse af køretøjer gennem anvendelsen af de samme certificeringskrav og betingelser i hele Unionen.

(2) Formålet med certificeringsordningen er at skabe en ramme for harmonisering af kravene og metoderne til vurdering af egnetheden af enheder med ansvar for vedligeholdelse i Unionen.

(3) Efter den positive evaluering af den nuværende fælles ordning for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelse af godsvogne, der blev fremsendt til Kommissionen den 11. marts 2015 af Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«), udstedte agenturet den 27. september 2018 henstilling 007REC1004 om revision af Kommissionens forordning (EU) nr. 445/2011.

(4) I bilag III til direktiv (EU) 2016/798 fastsættes krav og vurderingskriterier for organisationer, der ansøger om et certifikat for en enhed med ansvar for vedligeholdelse (»ECM-certifikat«) eller om et certifikat til vedligeholdelsesopgaver, som outsources af en enhed med ansvar for vedligeholdelse. For at kunne finde fuld anvendelse skal disse krav være nærmere beskrevet og specificeret for de forskellige vedligeholdelsesopgaver som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra a)-d), i nævnte direktiv.

(5) I betragtning af de mange forskellige konstruktions- og vedligeholdelsesmetoder bør der i denne vedligeholdelsesordning være mere fokus på ledelseskravene, f.eks. organisationen af enheden med ansvar for vedligeholdelse, snarere end på et specifikt teknisk krav.

(6) Der skal være et større fokus på og en større prioritering af sikkerhedskritiske komponenter i vedligeholdelsesprocedurer. En komponents kritikalitet er imidlertid knyttet til køretøjets særlige konstruktion og til komponentens særlige funktioner. Det er derfor ikke muligt at opstille en udtømmende liste over sikkerhedskritiske komponenter. De væsentlige elementer i sikkerhedskritiske komponenter bør angives.

(7) Ved konstruktion af en ny køretøjstype bør fabrikanten fastlægge kritikaliteten af produkternes funktioner og komponenter ved brug af en risikobaseret analyse og registrere dem i det tekniske dossier, der er omhandlet i artikel 15, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797. Ved fastlæggelsen af kritikaliteten bør der tages hensyn til, hvordan komponenten påtænkes anvendt, og det miljø, hvori den vil blive anvendt. Enheden med ansvar for vedligeholdelse bør have adgang til de relevante dele af det tekniske dossier for at sikre, at den er fuldt ud klar over komponenternes kritikalitet for hver type af køretøjer, som den er ansvarlig for. Enheden med ansvar for vedligeholdelse bør identificere kritikaliteten ved at observere og analysere fejlene og spore alle sine interventioner og som minimum være forpligtet til at give oplysninger om de sikkerhedskritiske komponenter, fabrikanten har identificeret.

(8) Hvis enheden med ansvar for vedligeholdelse finder, at nye sikkerhedskritiske komponenter bør indgå i det tekniske dossier, eller at komponenter bør omklassificeres som værende ikke sikkerhedskritiske, bør den straks underrette fabrikanten, indehaveren af typegodkendelsen og indehaveren af køretøjets tilladelse, således at de nødvendige foranstaltninger kan træffes, herunder foretages om nødvendigt en revision af det tekniske dossier.

(9) En enhed eller en organisation, der påtager sig en eller flere vedligeholdelsesopgaver som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra b)-d), i direktiv (EU) 2016/798 eller en del af disse vedligeholdelsesopgaver, kan anvende certificeringsordningen på frivillig basis på grundlag af principperne i artikel 6. Formålet med denne certificering er at sikre, at vedligeholdelsen udføres i en kontrolleret proces, der opfylder de fælles kvalitetsstandarder i alle faser. Artikel 14, stk. 5, i direktiv (EU) 2016/798 om gyldighed i hele Unionen bør også finde anvendelse på disse frivillige certifikater.

(10) Infrastrukturforvaltere kan som led i deres aktiviteter have behov for at bruge tog, køretøjer til inspektion af infrastrukturen, arbejdskøretøjer eller andre særlige køretøjer til forskellige formål som f.eks. transport af materialer eller personale til anlæg eller vedligeholdelse af infrastruktur, udførelse af vedligeholdelse af deres infrastrukturaktiver eller forvaltning af nødsituationer. I så fald bør infrastrukturforvalteren skønnes at fungere som en jernbanevirksomhed under dennes sikkerhedsledelsessystem. Vurderingen af en infrastrukturforvalters kapacitet til at drive køretøjer til dette formål bør indgå i vurderingen af sikkerhedsgodkendelsen i henhold til artikel 12 i direktiv (EU) 2016/798.

(11) Et certificeringsorgans vurdering af en ansøgning om et ECM-certifikat er en vurdering af ansøgerens egnethed til at forvalte vedligeholdelsesaktiviteter og til at yde de driftsmæssige vedligeholdelsesopgaver enten selv eller gennem kontrakter med andre organer, som f.eks. vedligeholdelsesværksteder, der står for leveringen af disse opgaver eller en del af dem.

(12) I henhold til artikel 14, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/798 er certificeringsorganerne akkrediterede organer, anerkendte organer eller nationale sikkerhedsmyndigheder. En akkrediteringsordning bør tilvejebringe et redskab til risikostyring ved at sikre, at de akkrediterede organer er kompetente til at gennemføre det arbejde, de påtager sig. Endvidere sikrer akkreditering national og international anerkendelse af ECM-certifikater udstedt af akkrediterede organer.

(13) For at opnå en ordning, som gør det muligt for certificeringsorganer at foretage kontroller af certificerede enheder med ansvar for vedligeholdelse i Unionen og at harmonisere certificeringsmetoderne, er det vigtigt, at alle organer, som kan udstede certifikater til en enhed med ansvar for vedligeholdelse (»certificeringsorganer«), samarbejder. Der skal udarbejdes og vedtages særlige akkrediterings- og anerkendelseskrav i overensstemmelse med kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008.

(14) Der er stor forskel på indsats, organisation og beslutningsprocedurer for så vidt angår sikkerhed og interoperabilitet i jernbanesystemet blandt enhederne med ansvar for vedligeholdelse, hvilket forhindrer, at det fælles europæiske jernbaneområde fungerer gnidningsløst. Dette kan navnlig være til skade for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at komme ind på jernbanemarkedet i en anden medlemsstat. Det er derfor nødvendigt at styrke koordineringen med henblik på at øge harmoniseringen på EU-plan. For at sikre, at enhederne med ansvar for vedligeholdelse og certificeringsorganerne gennemfører og anvender de forskellige bestemmelser i denne forordning konsekvent, bør Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) inden for rammerne af sine beføjelser til at overvåge det overordnede sikkerhedsniveau i Unionens jernbanesystem, jf. artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796, overvåge certificeringsorganernes aktiviteter gennem revisioner og inspektioner. Derfor bør agenturet indsamle oplysninger om karakteren af de certificeringsorganer, der er aktive på dette område, og antallet af certifikater udstedt til enheder med ansvar for vedligeholdelse. Det er også vigtigt, at agenturet gør koordinationen af certificeringsorganerne lettere.

(15) Indtil den certificeringsordning for enheder med ansvar for vedligeholdelse, som er omhandlet i denne forordning, er fuldt indført, bør den gældende praksis for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelse og vedligeholdelsesværksteder for andre køretøjer end godsvogne stadig være gældende i en overgangsperiode for at sikre en jernbanetransport uden afbrydelse, særlig på internationalt plan.

(16) Med denne forordning indføres en ordning for certificering af alle køretøjstyper, herunder godsvogne. Kommissionens forordning (EU) nr. 445/2011 bør derfor ophæves.

(17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2019
Anvendelsesdato i EU
16.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet