Internationale regnskapsstandarder: elementer som vedrører prospekter og annonser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1289/2008 av 12. desember 2008 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og annonsering

Commission Regulation (EC) No 1289/2008 of 12 December 2008 amending Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards elements related to prospectuses and advertisements

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.2.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, november 2009)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1289/2008 inneholder bestemmelser om at utstedere i tredjestater (dvs. hjemmehørende utenfor EØS) skal fremlegge historisk finansiell informasjon i prospekter i henhold til en av de følgende regnskapsstandarder: IFRS, IAS 1 Presentasjon av regnskap, alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper i Japan (GAAP Japan) eller alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper i USA (GAAP USA). Dette innebærer at tidligere overgangsbestemmelser som har tillatt bruk av GAAP Japan og GAAP USA frem til 1. januar 2009 er slettet, da disse standarder nå anses ekvivalente til IFRS.

Bakgrunnen for forordningen er den internasjonale utviklingen der en rekke land går over til, eller har besluttet å gå over til, å benytte IFRS. Blant annet har USA og Japan iverksatt en rekke tiltak de senere år for å redusere forskjellen mellom egne regler og IFRS. På bakgrunn av disse tiltak har Kommisjonen i 2008 vurdert graden av denne tilnærming til IFRS, og kommet til at disse standarder må anses ekvivalente med IFRS.

Forordningen inneholder videre overgangsbestemmelser for alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper i Kina, Canada, Korea og India for regnskapsår som begynner f.o.m 1. januar 2009, men ikke etter 1. januar 2012. Kommisjonen har uttalt at de vil vurdere hvorvidt disse standarder er ekvivalente med kravene i IFRS.

Kommisjonen skal også overvåke, med teknisk bistand fra CESR (Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn), utviklingen i tredjeland i forhold til tilnærming av disse lands GAAP til IFRS.

Merknader
Forordningen medfører endringer i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av direktiv 2003/71/EF (prospektdirektivet) hva gjelder opplysninger i prospekt, prospektformat, inkorporering ved henvisning, offentliggjøring av prospekter samt annonsering.

Etter kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 artikkel 35 nr. 5 skal utstedere i tredjestater fremlegge historisk finansiell informasjon i henhold til IFRS-direktivet eller gjeldende internasjonale standarder hvor disse er sammenlignbare (ekvivalente). EØS-regler som svarer til kommisjonsforordning nr. 809/2004 er gjennomført i norsk rett gjennom verdipapirforskriften § 7-13. Forordning (EF) nr. 1289/2008 vil kreve endring av forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 297-299
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.02.2010
Anvendes fra i Norge
23.02.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1289
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro