Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/237 av 8. februar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28

Commission Regulation (EU) 2019/237 of 8 February 2019 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 28

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) Den 12. oktober 2017 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) Langsigtede interesser i associerede virksomheder og joint ventures (ændringer til IAS 28), inden for rammerne af sin årlige forbedringsproces, som tager sigte på at strømline og præcisere standarderne. Formålet med ændringerne er at præcisere, at kravene til værdiforringelse i International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Finansielle instrumenter finder anvendelse på langsigtede interesser i associerede virksomheder og joint ventures.

(3) Efter høring af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til den internationale regnskabsstandard (IAS) 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.02.2019
Anvendelsesdato i EU
03.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet