Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 av 12. april 2018 om vilkårene for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659 of 12 April 2018 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import til Unionen af dyr af hestefamilien er fastlagt ved direktiv 2009/156/EF. Det indeholder bestemmelser om, at kun dyr af hestefamilien, der kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, der er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, og som ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til en model, der ligeledes udfærdiges i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen. Det skal i sundhedscertifikatet attesteres, at de pågældende dyr af hestefamilien opfylder de sundhedsmæssige betingelser, der i overensstemmelse med nævnte direktiv er fastsat i det tilhørende sundhedscertifikat.

(2) Listen over tredjelande, fra hvilke medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og regionaliseringen af visse af de pågældende tredjelande bør fastsættes på baggrund af de pågældende tredjelandes dyresundhedsstatus og baseres på listen over tredjelande og dele af tredjelande i Kommissionens beslutning 2004/211/EF.

(3) I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/156/EF bør de dyresundhedsmæssige krav, der fastsættes ved denne forordning, baseres på en risikovurdering. Princippet med gruppering af lande i sundhedszoner ud fra fælles risici, jf. artikel 12, stk. 4, i direktiv 2009/156/EF, har vist sig at være effektivt. Da ordet »zoner« antyder en vis sammenhæng, og da visse risici af samme art kan være dominerende i områder, der ligger langt fra hinanden, bør landene imidlertid inddeles i specifikke »sundhedsgrupper«.

(4) De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er fastlagt ved direktiv 92/65/EØF. Det indeholder bestemmelser om, at kun varer, der kommer fra et tredjeland eller dele af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, der er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, og som ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til en model, der ligeledes udfærdiges i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen. Det skal i sundhedscertifikatet attesteres, at varerne kommer fra godkendte sædopsamlingsstationer og sædbanker eller embryoopsamlings- og embryoproduktionshold, der er omfattet af garantier, som mindst svarer til dem, der er fastsat i kapitel I i bilag D til nævnte direktiv.

(5) Der blev ved direktiv 92/65/EØF, som ændret ved Rådets direktiv 2008/73/EF, indført en forenklet procedure for udarbejdelse af lister over sædopsamlingsstationer og sædbanker samt embryoopsamlings- og embryoproduktionshold i tredjelande, som er godkendt til import af varerne til Unionen. Listerne findes på Kommissionens websted.

(6) Der er ved bilag D til direktiv 92/65/EØF fastsat visse krav vedrørende sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien samt regler for godkendelse af, tilsyn med og drift af sædopsamlingsstationer og sædbanker samt embryoopsamlings- og embryoproduktionshold, og bilaget indeholder desuden detaljerede betingelser for donordyrenes sundhedsstatus. Det er derfor nødvendigt at fastsætte standardsundhedscertifikater til brug ved import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien.

(7) Der bør desuden fastsættes bestemmelser for import til Unionen af bestående lagre af varer, som opfylder kravene i direktiv 92/65/EØF, der blev fastsat, inden de ændringer, der blev indført ved Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2010, trådte i kraft. Det er derfor nødvendigt at fastsætte særskilte standardsundhedscertifikater til brug ved import af sendinger af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, der er opsamlet eller fremstillet, behandlet og opbevaret i overensstemmelse med bilag D til direktiv 92/65/EØF inden den 1. september 2010.

(8) På grund af sådanne varers evne til at blive langtidsopbevaret er det umuligt på nuværende tidspunkt at fastsætte en dato for, hvornår de bestående lagre er opbrugt. Det er derfor ikke muligt at fastsætte en frist for, hvornår de pågældende standardsundhedscertifikater ikke længere vil skulle anvendes for de bestående lagre.

(9) For at sikre fuld sporbarhed for varerne bør der ved denne forordning fastsættes standardsundhedscertifikater til brug ved import til Unionen af sæd fra dyr af hestefamilien, der er opsamlet på godkendte sædopsamlingsstationer og afsendt fra en godkendt sædbank, uanset om sidstnævnte er en del af en sædopsamlingsstation, der er godkendt under et andet godkendelsesnummer.

(10) Desuden bør sendinger af varerne, der importeres til Unionen fra Schweiz, ledsages af de sundhedscertifikater, der udfærdiges i overensstemmelse med de standardcertifikater, der anvendes ved handel inden for Unionen med sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og som er fastsat i Kommissionens afgørelse 2010/470/EU, med de ændringer, der er angivet i kapitel IX, del B, punkt 8 og 9, i appendiks 2 til bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter som godkendt ved afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen.

(11) Sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, der sendes fra Canada til Unionen, kan være ledsaget af sundhedscertifikater, der er fastsat i overensstemmelse med aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter som godkendt ved Rådets afgørelse 1999/201/EF.

(12) Sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, der sendes fra New Zealand til Unionen, kan være ledsaget af sundhedscertifikater, der er fastsat i overensstemmelse med aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand om sundhedsmæssige foranstaltninger i samhandelen med levende dyr og animalske produkter, som godkendt ved Rådets afgørelse 97/132/EF.

(13) Med henblik på at forenkle EU-lovgivningen bør de dyresundhedsmæssige krav og de krav vedrørende udstedelse af certifikater, der gælder for indførsel til Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, herunder listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke medlemsstaterne skal tillade indførsel til Unionen af sådanne sendinger, samles i en enkelt forordning.

(14) Med henblik på at bevare den attesterede sundhedsstatus for dyr af hestefamilien under flytning af dyrene fra det eksporterende tredjeland til Unionen er det nødvendigt at fastsætte dyresundhedsmæssige krav vedrørende transport af dyr af hestefamilien.

(15) Der bør fastsættes bestemmelser for kvaliteten af sundhedstest og registrering af vaccinationer. Der bør også fastsættes bestemmelser for bekræftelse af testresultater ved EU-referencelaboratoriet for andre hestesygdomme end afrikansk hestepest, der er udpeget i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 180/2008, i tilfælde, hvor risikobaseret stikprøveudtagning af dyr af hestefamilien, jf. Kommissionens beslutning 97/794/EF, gav resultater, der var forskellige fra dem, som afsendelsestredjelandet havde attesteret.

(16) Testene til diagnosticering af equin viral arteritis og de kategorier af handyr af hestefamilien, som testkravene om equin viral arteritis gælder for, bør fastsættes på grundlag af anbefalingerne fra Den Videnskabelige Veterinærkomité, der er indeholdt i Kommissionens beslutning 95/329/EF, og de seneste anbefalinger i kapitel 12.9 i 2016-udgaven af sundhedskodeksen for terrestriske dyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

(17) Der bør fastsættes et specifikt standardsundhedscertifikat til brug ved transit gennem Unionen af levende dyr af hestefamilien fra et tredjeland eller en del af et tredjeland til et andet tredjeland eller til en anden del af samme tredjeland.

(18) Med henblik på de kontroller, der er nødvendige for at sikre ensartet gennemførelse i medlemsstaterne af bestemmelserne for midlertidig indførsel af registrerede heste, genindførsel af registrerede heste efter midlertidig udførsel, transit af dyr af hestefamilien og ændring af midlertidig indførsel af registrerede heste til endelig indførsel, er det nødvendigt at fastsætte specifikke og supplerende bestemmelser for anvendelse af det integrerede veterinærinformationssystem (Traces), jf. Kommissionens beslutning 2003/24/EF og beslutning 2004/292/EF, fra det i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2009/821/EF godkendte veterinære indgangsgrænsekontrolsted til udgangsstedet fra Unionen.

(19) Med henblik på at sikre sammenhæng og forenkling af EU-lovgivningen bør formatet for standardsundhedscertifikaterne til brug ved indførsel til Unionen af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra baseres på de standardmodeller for veterinærcertifikater, der er fastsat i bilag I til Kommissionens beslutning 2007/240/EF.

(20) Der bør i overensstemmelse med artikel 19, litra c), i direktiv 2009/156/EØF fastsættes bestemmelser for, hvorledes midlertidig indførsel kan ændres til endelig indførsel, herunder bestemmelser for de nødvendige oplysninger i Traces og udvekslingen af det fælles veterinærdokument til brug ved import (i det følgende benævnt »CVED«), der er fastsat i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004.

(21) Der bør fastsættes specifikke dyresundhedsmæssige betingelser for genindførsel af registrerede heste efter midlertidig udførsel til tredjelande med henblik på deltagelse i væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, og de tilsvarende standardcertifikater bør fastsættes i et bilag til denne forordning.

(22) Ved Kommissionens beslutning 93/444/EØF defineres »udgangsstedet«, og der stilles blandt andet krav om, at dyr bestemt til eksport til et tredjeland på vej til udgangsstedet ledsages af et sundhedscertifikat, der som minimum gælder for handel med dyr til slagtning af den pågældende art. Der stilles også krav om, at den kompetente myndighed på afsendelsesstedet meddeler den påtænkte flytning til udgangsstedet. Det er nødvendigt at gøre klart, at »udgangsstedet« for at sikre sporbarheden bør være et grænsekontrolsted, og at det i artikel 2, stk. 1, i beslutning 93/444/EØF omhandlede sundhedscertifikat bør være det i bilag III til direktiv 2009/156/EF fastsatte sundhedscertifikat, også i tilfælde af registrerede heste bestemt til midlertidig udførsel.

(23) Af hensyn til retssikkerheden bør Kommissionens beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF, 94/699/EF, 95/329/EF, 2003/13/EF, 2004/177/EF, 2004/211/EF og 2010/57/EU samt afgørelse 2010/471/EU ophæves.

(24) Med henblik på at give de økonomiske aktører mulighed for at tilpasse sig til de nye regler, der fastsættes ved denne forordning, bør der fastsættes en overgangsperiode, hvor medlemsstaterne skal tillade indførsel til Unionen af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, der opfylder betingelserne i de standardsundhedscertifikater, der gælder før datoen for anvendelsen af denne forordning.

(25) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.04.2018
Anvendelsesdato i EU
01.10.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet