Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 351/2011 av 11. april 2011 som endrer forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige krav til import av fôr og næringsmidler som har opprinnelse i eller er sendt fra Japan etter ulykken på atomkraftverket i Fukushima

Commission Implementing Regulation (EU) No 351/2011 of 11 April 2011 amending Regulation (EU) No 297/2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station as corrected by OJ L 98, 13.4.2011, p. 16.

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.8.2011

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer de maksimalt tillatte grenseverdiene for radioaktivitet i næringsmidler og fôrvarer som er fastsatt i forordning (EU) nr. 297/2011. Grenseverdiene er hentet fra EURATOM-forordningene 3954/87, 944/89 og 770/90. Europakommisjonen har i forordning (EU) nr. 351/2011 bestemt at EU skal benytte de grenseverdiene som Japan selv har satt for kontrollen med egne produkter. Årsaken til dette er at man ønsker felles grenseverdier som er enkle for eksportører/importører å forholde seg til. De nye grenseverdiene er strengere enn de opprinnelige, og er fastsatt i nytt vedlegg II til forordning (EU) nr. 297/2011. Ettersom man foreløpig kun har funnet spor etter radioaktivt jod og cesium, skal man fortsatt bare undersøke for disse stoffene.

I tillegg er det gjort en liten justering av erklæringen som ligger i vedlegg I til forordning (EU) nr. 297/2011. Endringen består i at det er lagt til en avkrysningsboks for de tilfellene der produktene ikke tilfredsstiller grenseverdiene i forordningen og nektes adgang til markedet.

Det er også gjort en liten presisering i forhold til produkter fra havområdene i tilknytning til de berørte områdene. Uavhengig av hvor disse produktene blir tatt i land i Japan, skal de følges av en analyserapport som fastsatt i forordningens artikkel 2 tredje ledd.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten endrer ikke kontrollfrekvensen eller introduserer nye produkter til dette kontrollregimet og vil derfor ikke medføre nye administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige eller næringen. Den vil heller ikke gi noen lettelser for de berørte partene.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 11. april 2011, med ikrafttredelse 13. april 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.04.2011
Anvendelsesdato i EU
13.04.2011
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.04.2011
Anvendes fra i Norge
13.04.2011