Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1414 av 3. august 2017 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder opplysningene om den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1414 of 3 August 2017 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for the former Yugoslav Republic of Macedonia, the United States, South Africa and Zimbabwe in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.8.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2017/1414 endrer del to vedlegg to til forordning (EF) nr. 798/2008. Forordningen gjennomføres i forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Endringene innebærer:

• Det åpnes for import av fjørfe fra visse deler av Tennesse og Alabama etter at utbruddet med HPAI i mars 2017 nå er bekjempet.

• Det åpnes for import av fjørfekjøtt fra den tidligere Jugoslaviske Republikk Makedonia (FYROM) etter bekjempelse av utbruddet med HPAI i januar 2017.

• Det stenges for import av strutsekjøtt fra Sør-Afrika grunnet utbrudd av HPAI i juni 2017. Unntaket er import av strutsekjøtt fra registrerte og lukkede besetninger frie for HPAI under vilkår «H» som fortsatt er tillatt.

• Det stenges for import av strutsekjøtt fra Zimbabwe grunnet utbrudd av HPAI i juni 2017.

Alle foreslåtte endringene gjøres på bakgrunn av innsendt dokumentasjon fra tredjelandene og risikovurdering gjort av Kommisjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen medfører endring av forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen ansees ikke å ha betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Forordningen ansees EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.08.2017
Anvendelsesdato i EU
07.08.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.08.2017
Anvendes fra i Norge
18.08.2017