Import av visse krepsdyr og akvatiske pryddyr fra tredjeland

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 719/2009 av 6. august 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 fmed hensyn til listen over tredjelande og områder hvorfra visse krebsdyr og akvatiske pryddyr kan importeres til Fellesskapet

Commission Regulation (EC) No 719/2009 of 6 August 2009 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the list of third countries and territories from which certain crustaceans and ornamental aquatic animals may be imported into the Community

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.1.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved direktiv 2006/88/EF er der fastsat dyresundheds­ bestemmelser for markedsføring og import og transit af akvakulturdyr og produkter deraf i Fællesskabet. I henhold til direktivet må akvakulturdyr og produkter deraf kun føres ind i Fællesskabet fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på en liste, som udarbejdes og ajourføres efter proceduren i direktivet.

(2) Ved artikel 11 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2008 af 12. december 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår betingelser og udstedelse af certifikat ved omsætning og import til Fællesskabet af akvakulturdyr og produkter deraf og om fastlæggelse af en liste over vektorarterer der fastsat bestemmelser om import af vandlevende pryddyr bestemt til lukkede pryddyrsanlæg.

(3) I henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1251/2008 må medlemsstaterne kun tillade import af prydfisk af arter, der ikke er modtagelige for nogen af de sygdomme, som er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, samt prydbløddyr og prydkrebsdyr, der er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, fra tredjelande eller tredjelandsområder, der er medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). Bestemmelsen sikrer, at relevante epidemiologiske data vedrørende de pågældende dyr stilles til rådighed for alle OIE-medlemmer.

(4) I bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008 er der opstillet en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra det er tilladt at importere akvakulturdyr bestemt til opdræt, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg samt prydfisk, der er mationsnetværk vedrørende dyresundhed og vanddyrs sundhed.

(5) Secretariat of the Pacific Community (SPC) er en inter­ national organisation, der giver teknisk bistand, politik­ rådgivning, uddannelse og forskningstjenester til 22 østater og territorier i Stillehavet inden for sundhed, menneskelig udvikling, landbrug, skovbrug og fiskeri. Visse SPC-medlemmer er ikke medlemmer af OIE.

(6) OIE og SPC indgik en aftale i september 1999. Ifølge aftalen skal SPC anspore de af sine medlemmer, der ikke er medlemmer af OIE, til at deltage i OIE's informationsnetværk vedrørende dyresundhed og vanddyrs sundhed.

(7) I bilaget til aftalen, som SPC og OIE vedtog den 10. april 2003, er der fastsat betingelser for samarbejdet mellem parterne om udvikling, vedligeholdelse og distribution af et regionalt dyresundhedsinformationssystem for østater og territorier i Stillehavet.

(8) Ved breve af 31. marts 2009 og 30. april 2009 har SPC meddelt Kommissionen, at SPC-medlemmer, der ikke er medlemmer af OIE, er i stand til fra maj 2009 at indlæse relevant sygdomsinformation i OIE's verdensomspændende dyresundhedsinformationssystem (World Animal Health Information System) i overensstemmelse med OIE-kriterierne.

(9) Artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor ændres med henblik på også at tillade import af prydfisk af arter, der ikke er modtagelige for nogen af de sygdomme, som er opført i del II i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, samt prydbløddyr og prydkrebsdyr, der er bestemt til lukkede pryddyrsanlæg, fra tredjelande og tredjelandsområder, der ikke er medlemmer af OIE, men som har indgået en officiel aftale med OIE med henblik på at deltage i OIE's informationsnetværk vedrørende dyresundhed og vanddyrs sundhed.

(10) USA har bekræftet, at Puerto Rico, De Amerikanske Jomfruøer, Amerikansk Samoa, Guam og Nordmarianerne betragtes som USA-områder, og at USA's kompetente myndighed er ansvarlig for anmeldelse af dyresygdomme til OIE.

(11) Bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008 bør ligeledes ændres i overensstemmelse hermed for at medtage de pågældende SPC-medlemmer.

(12) I henhold til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter ( 1 ) skulle medlemsstaterne sikre, at import fra tredjelande af akvakulturdyr og -pro­ dukter var omfattet af betingelser, der mindst var lige­ stillet med dem, der gælder for produktion og markeds­ føring af EF-produkter.

(13) Da direktiv 91/67/EØF var i kraft, var det i medlems­ staterne tilladt at importere krebsdyr bestemt til opdræt, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg fra USA. Direktiv 91/67/EØF blev ophævet og afløst af direktiv 2006/88/EF, som harmoniserede dyresundheds­ kravene til sådan import.

(14) Ved artikel 20, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1251/2008 er der fastsat en overgangsperiode, hvor sendinger af krebsdyr bestemt til opdræt, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og åbne pryddyrsanlæg fortsat kan importeres i overensstemmelse med den ordning, der
eksisterede, før direktiv 2006/88/EF trådte i kraft. Overgangsperioden udløb den 30. juni 2009.

(15) USA bør derfor opføres i bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008, indtil afslutningen af den kontrol på stedet, der skal gennemføres i henhold til direktiv 2006/88/EF med henblik på at verificere, om EF-bestemmelserne om vanddyrs sundhed overholdes.

(16) Bilag III til forordning (EF) nr. 1251/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.08.2009
Anvendelsesdato i EU
01.10.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.01.2011
Anvendes fra i Norge
18.01.2011