Import av visse kjøttprodukter fra Ny-Caledonia

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/817/EF av 22. oktober 2008 om endring av vedtak 2007/777/EF angående import av visse kjøttprodukter fra Ny-Caledonia til Fellesskapet

Commission Decision 2008/817/EC of 22 October 2008 amending Decision 2007/777/EC as regards imports of certain meat products from New Caledonia into the Community

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.9.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre (uten vedtak i EØS-komiteen)

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten åpner for at kjøttprodukter av storfe og viltlevende hov-/klovdyr (unntatt svin) kan importeres til EØS fra Ny Caledonia. Dette på bakgrunn av at kommisjonen, etter å ha gjennomført en revisjon av landets regelverk, har fått bekreftet at veterinærmyndigheten i Ny Caledonia kan gi tilsvarende garantier som angitt i gjeldende felleskapsbestemmelser.

Merknader
Rettsakten medfører endring i vedlegg IV (liste over godkjente stater som kan eksportere kjøttprodukter til EØS) i forskrift 3. juli 2008 nr. 784 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av landpattedyr fra tredjestater.

Rettsakten er ikke hørt av næringen, den medfører ingen handelshindringer innen EØS og vil bli innført av Mattilsynet ved forenklet prosedyre i henhold til matloven § 23 tredje ledd. Rettsaktens bestemmelser medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser fot Mattilsynet.

Vurdering
Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ingen notifisering til ESA.

Status
Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2008
Anvendelsesdato i EU
17.11.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.12.2008
Anvendes fra i Norge
04.12.2008