Import av tørket sauekjøtt fra Sør-Afrika og Uruguay

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/864/EF av 30. november 2009 som endrer vedtak 2007/777/EF når det gjelder import til Fellesskapet av biltong fra visse deler av Sør-Afrika og fra Uruguay

Commission Decision 2009/864/EC of 30 November 2009 amending Decision 2007/777/EC as regards imports into the Community of biltong from certain parts of South Africa and from Uruguay

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.1.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum er der fastsat bestemmelser for import til Fællesskabet af sendinger af visse kødprodukter til konsum. Nævnte beslutning omfatter også lister over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere disse produkter, og standardfolke- og dyresundhedscertifikater samt regler for de importerede produkters oprindelse og for, hvilken behandling produkterne skal underkastes.

(2) Del 3 i bilag II til nævnte beslutning indeholder en liste over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere biltong/jerky og pasteurisede kødprodukter til Fællesskabet.

(3) I henhold til beslutning 2007/777/EF er det tilladt at importere biltong, der er fremstillet af kød fra tamkvæg, -får og -geder og opdrættet klovbærende vildt (undtagen svin), som har været underkastet en specifik behandling, til Fællesskabet fra et område i Sydafrika uden mund- og klovesyge.

(4) Sydafrika har anmodet Kommissionen om at tillade import til Fællesskabet af biltong, der er fremstillet af kød fra vildtlevende klovbærende vildt fra det samme område i Sydafrika, som der allerede er givet tilladelse for i forbindelse med tamdyr.

(5) Kommissionen har foretaget flere kontroller i Sydafrika, som har påvist, at dette tredjelands kompetente veterinærmyndighed kan fremlægge passende garantier med hensyn til overholdelse af fællesskabslovgivningen, jf. artikel 8, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2002/99/EF.

(6) Import til Fællesskabet af biltong, der er fremstillet af kød fra vildtlevende klovbærende vildt (undtagen svin) bør tillades fra det område i Sydafrika, som allerede har tilladelse til at eksportere sådanne produkter af tamdyr, forudsat at biltongproduktet har været underkastet den specifikke »E«-behandling, der er omhandlet i del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(7) Endvidere er Uruguay på indeværende tidspunkt opført på listen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF. Det er derfor tilladt at importere produkter af kød fra tamkvæg, som har været underkastet en specifik behandling, til Fællesskabet fra nævnte tredjeland.

(8) Uruguay har anmodet Kommissionen om også at tillade import til Fællesskabet fra nævnte tredjeland af biltong, der er fremstillet af kød fra tamkvæg, som har været underkastet den korrekte specifikke behandling.

(9) I betragtning af dyresundhedsforholdene i Uruguay bør import til Fællesskabet tillades fra nævnte tredjeland af biltong, der er fremstillet af kød fra tamkvæg, som har været underkastet den specifikke »E«-behandling, der er omhandlet i del 4 i bilag II til beslutning 2007/777/EF.

(10) Beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.01.2010
Anvendes fra i Norge
06.01.2010