Import av sæd, egg og embryoer fra sauer og geiter: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/470/EU av 20. september 2013 som endrer beslutning 2010/470/EU og beslutning 2010/472/EU når det gjelder dyrehelsekrav knyttet til skrapesyke i forbindelse med handel innenfor og import til Unionen med sæd, egg og embryoner fra får og geiter

Commission Implementing Decision 2013/470/EU of 20 September 2013 amending Decisions 2010/470/EU and 2010/472/EU as regards the animal health requirements relating to scrapie for trade in and imports into the Union of semen, ova and embryos of animals of the ovine and caprine species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens afgørelse 2010/470/EU er der fastlagt standardsundhedscertifikater til brug ved handel inden for Unionen for bl.a. sendinger af sæd, æg og embryoner fra får og geder. I bilag III og IV til nævnte afgørelse er de relevante standardsundhedscertifikater fastlagt.

(2) Ved Kommissionens afgørelse 2010/472/EU er der bl.a. fastsat krav vedrørende udstedelse af certifikater til brug ved import til Unionen af sendinger af sæd, æg og embryoner fra får og geder. I del 2 i bilag II og del 2 i bilag IV til nævnte afgørelse er de relevante standardsundhedscertifikater fastlagt.

(3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos kvæg, får og geder. I kapitel A i bilag VIII til samme forordning er der fastsat betingelser for samhandelen inden for Unionen med levende dyr, sæd og embryoner. I bilag IX til samme forordning er der endvidere fastsat betingelser for import til Unionen af levende dyr, embryoner, æg og animalske produkter.

(4) På grundlag af ny videnskabelig dokumentation blev forordning (EF) nr. 999/2001 ændret ved forordning (EU) nr. 630/2013. Ændringerne af forordning (EF) nr. 999/2001 ophævede de fleste restriktioner vedrørende atypisk scrapie. De indebærer også yderligere tilpasning til standarderne fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) af reglerne for samhandel inden for Unionen med får og geder og sæd og embryoner heraf og import til Unionen heraf for at afspejle en mere striks tilgang til klassisk scrapie.

(5) Standardsundhedscertifikaterne til brug ved handel inden for Unionen med sendinger af sæd, æg og embryoner fra får og geder, der er fastsat i bilag III og IV til afgørelse 2010/470/EU, og standardsundhedscertifikaterne til brug ved import til Unionen af sendinger af sæd, æg og embryoner fra får og geder, der er fastsat i bilag II og IV til afgørelse 2010/472/EU, bør derfor ændres for at afspejle kravene, der er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) nr. 630/2013.

(6) Afgørelse 2010/470/EU og 2010/472/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) For at undgå enhver afbrydelse af handelen med og importen til Unionen af sendinger af sæd, æg og embryoner fra får og geder bør det i en overgangsperiode på visse betingelser være tilladt at anvende sundhedscertifikater, som er udstedt i overensstemmelse med afgørelse 2010/470/EU og 2010/472/EU i den version, der var gældende indtil de ændringer, der indføres ved nærværende afgørelse.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.09.2013
Anvendelsesdato i EU
14.10.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2014
Anvendes fra i Norge
24.10.2014