Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 829/2014 av 30. juli 2014 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 829/2014 of 30 July 2014 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Rettsakten gjennomfører følgende hovedendringer:

Endringer i vedlegg III:

• Utvidelse av ekvivalensavtalen med Sveits, hvor prosesserte landbruksprodukter til mat nå inkluderer økologisk gjær.

• Utvidelse av anerkjenning av New Zealand som ekvivalent tredjeland, hvor godkjente produktkategorier nå inkluderer økologisk vin. I tillegg er det endring i et godkjent kontrollorgan.

Endringer i vedlegg IV:

• Endring i godkjente kontrollorgan og myndigheter. Det er en årlig frist 31. oktober for nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som søker om å bli inkludert i listen. Søknader er vurdert i forhold til definerte kriterier, og nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som oppfyller disse kriteriene er inkludert i vedlegg IV.

• Korrigering i kodenummer og navn for to kontrollorgan

• Et kontrollorgan (LibanCert) har mistet sin godkjenning med bakgrunn i at det ikke har oppfylt kravet om årlig rapportering.

Merknader
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 829/2014 vurderes til å ikke medføre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre all informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.07.2014
Anvendelsesdato i EU
12.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0829
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro