Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 355/2014 av 8. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 355/2014 of 8 April 2014 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Rettsakten gjennomfører enkelte oppdateringer i vedlegg IV. Det gjennomføres oppdateringer i informasjon om kontrollorganer og kontrollmyndigheter i vedlegg IV , med bakgrunn i ny informasjon Europakommisjonen har mottatt fra disse. Det er en årlig frist 31. oktober for nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som søker om å bli inkludert i listen. Disse søknadene blir vurdert i forhold til definerte kriterier, og enkelte nye kontrollorganer og kontrollmyndigheter som oppfyller disse kriteriene blir inkludert i vedlegg IV. Et kontrollorgan fra Egypt blir fjernet fra listen, fordi de ikke har levert årlig rapport innen tidsfristen.

Merknader
Rettsakten er en del av den nye regelverkspakken som består av flere nye forordninger som erstatter forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. De nye rettsaktene vil bli gjennomført i en ny økologiforskrift som vil erstatte forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Endringene som gjøres ved forordning (EU) nr. 355/2014 vurderes å ikke medføre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller virksomheter. Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 krever kontinuerlige oppdateringer for å ajourføre all informasjon som er knyttet til det enkelte kontrollorgan og den enkelte kontrollmyndighet for å sikre god kontroll med handel med økologiske produkter i henhold til regelverket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.04.2014
Anvendelsesdato i EU
12.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0355
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro