Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 508/2012 av 20. juni 2012 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 508/2012 of 20 June 2012 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer artikkel 19, vedlegg III og vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III gir oversikt over godkjente tredjeland for eksport av visse økologiske varer til EU. Vedlegg IV gir oversikt over godkjente kontrollmyndigheter og kontrollorgan som kan kontrollere virksomheter i et tredjeland som eksporterer økologiske varer til EU etter ekvivalensprinsippet.

For begge vedleggene harmoniserer rettsakten produktkategorier i vedlegg III og vedlegg IV. Rettsakten har også tatt med internettadresser til kontrollorgan og kontroll myndigheter.

Endringene i artikkel 19 i forordning (EF) nr. 1235/2008 vil så lenge det er nødvendig for at det nye importsystemet skal fungere, gi mulighet for at kompetent myndighet i medlemslandene kan tillate import til EU fra tredje land som har ekvivalensstatus også av produkter som ikke er omfattet av vedlegget. Denne muligheten vil gradvis bli utfaset, ettersom listen over de land som er oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 fastsettes. Noen medlemsland har før 1. juli 2012 kunnet gi importtillatelser uten tidsbegrensing. Artikkel 19.1. er nå endret slik at disse importtillatelsene utløper senest 1. juli 2014.

Endringer i Vedlegg III

Rettsakten oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier tredjeland har godkjenning for. I tillegg er det tatt med at USA og EU har anerkjent hverandres regelverk på økologisk vin. Vin blir derfor inkludert i produktkategoriene relatert til USA i vedlegg III, og gjelder fra 1. august 2012.

Rettsakten endrer tidsperioden for Tunisia som godkjent tredjeland. Tunisia fikk forlenget tidsperioden med ett år, det vil si at Tunisia er godkjent tredjeland fram til 30. juni 2013. Vanligvis blir en forlengelse gitt med flere års varighet, men siden Tunisia ikke har rapportert tilstrekkelig informasjon i forhold til kontrollsystemet, ble godkjenningen kun forlenget med ett år denne gangen.

Nye kontrollorgan er inkludert for landene Costa-Rica, India, Japan og Tunisia. Videre fjernes ett kontrollorgan fra Costa Rica og ett kontrollorgan fra USA fra listen.

Endringer i Vedlegg IV

Rettsakten medfører mindre endringer i vedlegg IV slik at oversikten over godkjente kontrollorgan og kontrollmyndigheter som kan kontrollere økologiske produkter for eksport til EU er oppdatert.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten vil være en ny endringsforordning til den nye økologi-regelverkspakken, som er basert på flere nye forordninger. Denne regelverkspakken er for tiden i en prosess for å bli innlemmet i EØS-avtalen.

regelverkspakken vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en helt ny forskrift på økologiområdet.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten vil gjøre det enklere å importere økologiske varer til Norge fra tredjeland, da vedlegg 3 og 4 oppdateres og ajourføres. Rettsakten vil redusere arbeidet for Mattilsynet og kontrollorganet med forhåndsgodkjenninger og annen oppfølging når listene er oppdaterte.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.06.2012
Anvendelsesdato i EU
28.06.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
07.11.2012
Høringsfrist
10.02.2013
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0508
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro