Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/479 av 1. april 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/479 of 1 April 2020 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Produkter, der importeres fra et tredjeland, kan markedsføres på EU-markedet som økologiske, hvis de er omfattet af en kontrolattest, der er udstedt af de kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder eller kontrolorganer i et godkendt tredjeland eller af en godkendt kontrolmyndighed eller et godkendt kontrolorgan.

(2) For at sikre overensstemmelse med artikel 33, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007 og de importerede produkters sporbarhed under distribution, herunder ved transport fra tredjelande, fastsættes det ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 , som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/25 , at kontrolattesten udstedes af den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan, inden sendingen forlader eksporttredjelandet eller oprindelsestredjelandet. Kontrolmyndigheden eller kontrolorganet skal underskrive erklæringen i rubrik 18 i attesten efter at have gennemført dokumentkontrol på grundlag af alle relevante kontroldokumenter, herunder bl.a. transportdokumenter.

(3) Det ser ud til, at kontrolorganet i visse tilfælde ikke har rettidig adgang til fuldstændige transportdokumenter, således at alle transportoplysningerne ikke fremgår af kontrolattesten, inden sendingen forlader tredjelandet. Derfor bør det præciseres, at den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan skal kontrollere oplysningerne i transportdokumenterne og anføre dem i kontrolattesten senest 10 dage efter udstedelsen af attesten, og under alle omstændigheder inden medlemsstatens myndigheder påtegner attesten.

(4) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres.

(5) Da disse ændringer er nødvendige for at anvende artikel 13 i forordning (EF) nr. 1235/2008, som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 25/2020, bør denne forordning anvendes med tilbagevirkende kraft fra datoen for ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordning (EU) 25/2020.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.04.2020
Anvendelsesdato i EU
03.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet