Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1267/2011 av 6. desember 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 1267/2011 of 6 December 2011 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppretter vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg IV gir oversikt over godkjente kontrollmyndigheter og kontrollorgan som kan kontrollere virksomheter i et tredjeland som eksporterer økologiske varer til EU, inkludert EØS-landene, etter ekvivalensprinsippet.

Rettsakten klargjør krav og forpliktelser som Kommisjonen setter til kontrollorgan/ kontrollmyndighet, herunder hvordan kontrollorganet/kontrollmyndigheten skal håndtere produkter de har sertifisert og som ikke tilfredsstiller kravene i forordningen. Dersom ikke kontrollorganet/kontrollmyndigheten oppfyller forpliktelsene nedfelt i forordningene, kan dette medføre at de fjernes fra vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Beslutning om fjerning fra vedlegget vil bli publisert i Official Journal.

Rettsakten endrer artikkel 19 i forordning (EF) nr. 1235/2008 og reduserer perioden medlemsstatene kan gi importtillatelser etter gjeldende ordning, fra 24 mnd. til 12 mnd., med unntak av tillatelser som er gitt med lenger varighet før 1. juli 2012. Rettsakten åpner videre for at medlemsstatene også i perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2014 kan gi importtillatelser under visse forutsetninger.

Rettsakten skal anvendes fra 1. juli 2012 i EU.

Merknader
Rettsakten vil være en ny endringsforordning til regelverkspakken på økologiområdet basert på flere nye forordninger, og som det for tiden er en prosess for å innlemme i EØS-avtalen.

Den nye økologiforordningen vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en ny forskrift på økologiområdet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten vil gjøre det enklere å importere økologiske varer til Norge fra tredjeland, da det ikke lenger er nødvendig med en forhåndsgodkjenning fra Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.12.2011
Anvendelsesdato i EU
01.07.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.02.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2017
Anvendes fra i Norge
18.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1267
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro