Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/25 av 13. januar 2020 om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/25 of 13 January 2020 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 fastsættes det, at ordningen med kontrolorganer og -myndigheder, som Kommissionen har godkendt på grundlag af artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 til at føre kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på import af produkter, som giver ækvivalente garantier, erstattes af en ordning med kontrolorganer og -myndigheder, der er anerkendt af Kommissionen med henblik på import af overensstemmende produkter. Den nye importordning, der er fastsat i forordning (EU) 2018/848, finder anvendelse fra den 1. januar 2021. For at sikre, at den nødvendige administrative kapacitet er til rådighed, således at der kan ske rettidig anerkendelse af kontrolorganer og -myndigheder under den nye ordning, bør der fastsættes en frist for modtagelse af nye anmodninger om anerkendelse af kontrolorganer og -myndigheder med henblik på ækvivalenskontrol i henhold til artikel 10 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 og optagelse af disse kontrolorganer og kontrolmyndigheder på listen i bilag IV til nævnte forordning. Anmodninger, der modtages efter nævnte dato, bør ikke længere kunne komme betragtning.

(2) I overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1235/2008 kan Kommissionen, når den behandler en anmodning om optagelse af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed på listen i bilag IV til nævnte forordning, og til enhver tid efter optagelsen, anmode om fremlæggelse af rapporter om kontrol på stedet udarbejdet af et akkrediteringsorgan. For at Kommissionen kan fastslå, om et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed rent faktisk har gennemført sine aktiviteter i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007 og forordning (EF) nr. 1235/2008, bør sådanne rapporter om kontrol på stedet omfattende hvert af de tredjelande, for hvilke et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed godkendes for første gang, fremlægges for Kommissionen 24 måneder efter godkendelsen af det pågældende kontrolorgan eller den pågældende kontrolmyndighed for det pågældende tredjeland.

(3) Produkter, der importeres fra et tredjeland, kan markedsføres på EU-markedet som økologiske, hvis de er omfattet af en kontrolattest, der er udstedt af de kompetente myndigheder, kontrolmyndigheder eller kontrolorganer i et godkendt tredjeland eller af en godkendt kontrolmyndighed eller et godkendt kontrolorgan. For at sikre overensstemmelse med artikel 33, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 834/2007, som kræver, at kontrolattesten ledsager varerne til den første modtagers bedrift, og for at sikre, at de importerede produkter kan spores under distribution, herunder transport fra tredjelande, bør det præciseres, at kontrolattesten skal udstedes af den relevante kontrolmyndighed eller det relevante kontrolorgan på det tidspunkt, hvor sendingen forlader eksporttredjelandet eller oprindelsestredjelandet.

(4) Bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over tredjelande, hvis produktionssystemer og kontrolforanstaltninger for økologisk produktion af landbrugsprodukter er godkendt som ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.

(5) Japan har meddelt Kommissionen, at landets kompetente myndighed har tilføjet kontrolorganet "Akatonbo" til listen over kontrolorganer, der er godkendt af Japan.

(6) Republikken Korea har meddelt Kommissionen, at dens kompetente myndighed har ændret navnet på "Neo environmentally-friendly" og navn og internetadresse for "Association for Agricultural Products Quality Evaluation". Republikken Korea har også meddelt Kommissionen, at godkendelsen af kontrolorganet "Korea Agricultural Product and Food Certification" er blevet trukket tilbage.

(7) De Forenede Stater har meddelt Kommissionen, at deres kompetente myndighed har tilføjet syv kontrolorganer til listen over kontrolorganer, som er godkendt af De Forenede Stater med henblik på ækvivalens i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007, nemlig "CERES" , "EcoLOGICA S.A", "Food Safety S.A.", "IBD Certifications", "Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)", "OnMark" og "Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.". De Forenede Stater har også anmodet om, at "Global Culture", "Global Organic Certification Services", "Stellar Certification Services, Inc.", "Institute for Marketecology (IMO)", og "Basin and Range Organics (BARO)" fjernes fra listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(8) Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over kontrolmyndigheder og -organer, der er kompetente til at foretage kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalenskontrol.

(9) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "A CERT European Organization for Certification S.A"om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A og D til Armenien, De Forenede Arabiske Emirater, Ghana, Kosovo , Kuwait, Oman, Peru, Sudan, Usbekistan og Vietnam.

(10) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Argencert SA" om at blive fjernet fra listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at fjerne dette kontrolorgan fra nævnte liste.

(11) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Balkan Biocert Skopje" om ændring af retlig status. På grundlag af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at erstatte navnet på dette kontrolorgan med "Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje".

(12) Kommissionen har modtaget en anmodning fra "Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd" om ændring af adresse.

(13) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Bioagricert S.r.l." om ændring af specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A, B, D og E til Paraguay og Uruguay, for produktkategori A, B og D til Bolivia og Sri Lanka, for produktkategori A, D og E til Cameroun og for produktkategori A og D til Fiji.

(14) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Biocert International Pvt Ltd" om ændring af specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A og D til Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Myanmar/Burma, Egypten, Filippinerne, De Forenede Arabiske Emirater, Malaysia, Mauritius, Nepal, Oman, Pakistan, Tanzania, Thailand, og Vietnam, for produktkategori A, D og E til Benin, Etiopien, Mozambique, Nigeria, Qatar, Rusland, Sudan, Togo, Uganda og Ukraine og for produktkategori D og E til Georgien samt at udvide godkendelsens anvendelsesområde for så vidt angår Sri Lanka til produktkategori E.

(15) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Bio.inspecta AG" om ændring af specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A, B, D, E og F til Montenegro, Nordmakedonien og Serbien samt at udvide godkendelsens anvendelsesområde for så vidt angår Albanien, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Iran, Kasakhstan, Kosovo , Moldova , Rusland, Tadsjikistan, Ukraine, Usbekistan og Vietnam til produktkategori B, E og F, for så vidt angår Armenien, Libanon og Tanzania til produktkategori B og E, for så vidt angår Algeriet og Kirgisistan til produktkategori B, for så vidt angår Tyrkiet til produktkategori E og F og for så vidt angår Aserbajdsjan til produktkategori E.

(16) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Bureau Veritas Certification France SAS" om ændring af internetadresse og specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at trække godkendelsen for produktkategori E tilbage for så vidt angår Mauritius.

(17) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "CCPB Srl" om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A, C og D til Burkina Faso, Cameroun, Comorerne og Madagaskar samt at udvide godkendelsens anvendelsesområde for så vidt angår Elfenbenskysten til produktkategori C og D.

(18) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "CERES Certification of Environmental Standards GmbH" om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori C til De Forenede Stater samt at udvide godkendelsens anvendelsesområde for så vidt angår De Forenede Arabiske Emirater til produktkategori A, for så vidt angår Chile til produktkategori C og for så vidt angår Sydafrika til produktkategori F.

(19) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "DQS Polska sp. z o.o." om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at godkende dette kontrolorgan for Bosnien-Hercegovina, Kina og Madagaskar for produktkategori A, B og D.

(20) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Ecocert SA" om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for så vidt angår Cuba, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait og Malawi til produktkategori B, for så vidt angår Serbien og Zimbabwe til produktkategori E og for så vidt angår Moldova til produktkategori F.

(21) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "FairCert Certification Services Pvt Ltd" om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at godkende dette kontrolorgan for Bhutan og Nepal for produktkategori A, B, D og E og for Indien for produktkategori B, D og E.

(22) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "IBD Certificações Ltda." om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A og D til Bolivia og Paraguay og for produktkategori A og E til Mongoliet.

(23) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH" om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A og D til Seychellerne og for produktkategori C til De Forenede Stater samt at udvide godkendelsens anvendelsesområde for så vidt angår Armenien, Georgien, Tadsjikistan, Usbekistan og Zambia til produktkategori B, for så vidt angår Guatemala til produktkategori C og F og for så vidt angår Den Dominikanske Republik, Ecuador, Honduras, Paraguay, Peru, Serbien og Tyrkiet til produktkategori F.

(24) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Mayacert" om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A og D til Panama og Sri Lanka.

(25) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "OneCert International PVT Ltd" om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A og D til Egypten, Jordan, Malaysia og Qatar samt at udvide godkendelsens anvendelsesområde for så vidt angår De Forenede Arabiske Emirater til produktkategori A og for så vidt angår Etiopien, Indien, Mozambique, Tanzania og Uganda til produktkategori E.

(26) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Organización International Agropecuaria" om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A og D til Colombia samt at udvide godkendelsens anvendelsesområde for så vidt angår Chile og Uruguay til produktkategori E med undtagelse af de produkter, der allerede er omfattet af bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(27) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Servicio de Certificación CAAE S.L.U" om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A og D til Colombia, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama.

(28) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Suolo e Salute srl" om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for så vidt angår Egypten til produktkategori D.

(29) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Tse-Xin Organic Certification Corporation" om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A til Republikken Korea , for produktkategori D til Hongkong og Singapore og for produktkategori A og D til Cambodja, Filippinerne, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Thailand og Vietnam.

(30) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra "Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"" om ændring af retlig status. På grundlag af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at erstatte navnet på dette kontrolorgan med "SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"". Kommissionen har desuden modtaget og behandlet en anmodning fra nævnte kontrolorgan om ændring af specifikationer. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide godkendelsens anvendelsesområde for så vidt angår Hviderusland til produktkategori B, D, E og F og for så vidt angår Usbekistan til produktkategori D, E og F samt at udvide godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A, B, D, E og F til Kasakhstan, Moldova og Tadsjikistan og for produktkategori A, B, D og E til Kirgisistan.

(31) På grundlag af dokumenter modtaget fra "Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda" blev godkendelsens anvendelsesområde for produktkategori A og D udvidet til Guinea ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 . I denne sag havde kontrolorganet imidlertid fejlagtigt anmodet om en forlængelse for Guinea i stedet for Guinea-Bissau. På baggrund af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det derfor er berettiget at berigtige bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør denne berigtigelse finde anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2019/39.

(32) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres og berigtiges.

(33) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.01.2020
Anvendelsesdato i EU
31.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet