Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/99 av 18. januar 2017 om endring av beslutning 93/195/EØF når det gjelder dyrehelse og veterinære sertifiseringskrav for gjeninnførsel av registrerte hester til løp, konkurranser og kulturelle tilstelninger etter midlertidig eksport til Mexico og Amerikas forente stater, og om endring av vedlegg I til beslutning 2004/2011/EF når det gjelder oppføringene av Kina og Mexico på listen over tredjestater og områder herav hvorfra import av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt

Commission Implementing Decision (EU) 2017/99 of 18 January 2017 amending Decision 93/195/EEC as regards animal health and veterinary certification conditions for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export to Mexico and the United States of America, and amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for China and Mexico in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer beslutning 93/195/EØF, som fastsetter dyrehelsemessige betingelser for gjeninnførsel av registrerte hester som har deltatt i løp, konkurranser og kulturelle tilstelninger i tredjestater. Endringen er at medlemsstatene blir pålagt å tillate gjeninnførsel av dyr som skal delta i LG Global Champions Tour, som finner sted i Miami og hovedstadsområdet Mexico-City i perioden 30. mars til 30. april 2017, på bestemte vilkår. Vilkårene omfatter krav om at hestene ikke skal ha vært ute av EU i mer enn 30 dager og at de følges av et arrangementsspesifikt helsesertifikat. Helsesertifikatet er vedlegg til rettsakten.

Rettsakten endrer også vedlegg I til beslutning 2004/211/EF, som er en liste over tredjestater og områder i tredjestater hvorfra medlemsstatene skal tillate innførsel av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien. Den ene endringen er at det fra 30. mars til 30. april 2017 skal være tillatt å gjeninnføre registrerte hester fra hovedstadsområdet Mexico-City i Mexico. Den andre er at det fra 20. april til 20. mai 2017 skal være tillatt å gjeninnføre registrerte hester fra et bestemt område i Kina. Gjeninnførsel av dyr fra de samme områdene var også tillatt i bestemte tidsrom i 2016. Bakgrunnen for disse endringene er også å legge til rette for gjeninnførsel av dyr som har deltatt i LG Global Champions Tour.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer at norske hesteholdere får mulighet til å gjeninnføre registrerte dyr fra bestemte områder USA, Mexico og Kina etter deltakelse i LG Global Champions Tour arrangementer. Det er uvisst om det er aktuelt å delta med norske dyr på de aktuelle arrangementene, men rettsakten gjør at regelverket ikke blir til hinder for dette. Det vil uansett ikke være snakk om mange dyr. Rettsakten fører neppe til at Mattilsynet må bruke større ressurser på veterinær grensekontroll av hester som gjeninnføres fra tredjestater.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
LG Global Champions Tour arrangementene i USA og Mexico vil ha høy grad av offentlig veterinær overvåkning som kan ivareta krav om dyrehelsemessig og veterinær sertifisering før gjeninnførsel. Det vurderes derfor som dyrehelsemessig forsvarlig å tillate gjeninnførsel av registrerte hester som har deltatt i arrangementene på de angitte vilkårene.

Det aktuelle området i Kina har ved internasjonale stevner i 2014, 2015 og 2016 tidligere blitt godkjent for gjeninnførsel av hest i en begrenset periode (beslutningene 2014/127/EU, (EU) 2015/557 og (EU) 2016/361). Da LG Global Champions Tour arrangementet skal finne sted under de samme forutsetningene som disse tidligere arrangementene, synes det dyrehelsemessig forsvarlig å tillate gjeninnførsel fra området på nytt.

Mexico er per i dag ikke en tredjestat det er tillatt å innføre levende hester eller avlsmateriale fra. Hovedstadsområdet Mexico-City, hvor LG Global Champions Tour arrangementet skal finne sted, ligger høyt over havet med redusert risiko for overføring av vektorbåren vesikulær stomatitt og Venezuelansk equin encephalitt. Sistnevnte sykdom har ikke blitt diagnostisert i dette området de siste 2 årene. Det vurderes derfor som dyrehelsemessig forsvarlig å tillate gjeninnførsel av registrerte hester fra dette arrangementet.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er votert i favør på møte i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon Importkontroll, 30. november 2016. Rettsakten er publisert i Official Journal den 20. januar 2017. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien den 23. januar 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.01.2017
Anvendelsesdato i EU
09.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.01.2017
Anvendes fra i Norge
23.01.2017