Import av levende dyr og dyreprodukter fra New Zealand: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1901 av 20. oktober 2015 om fastsettelse av regler om sertifikatutstedelse og av et standardhelsesertifikat til bruk ved import til Unionen av sendinger av levende dyr og animalske produkter fra New Zealand og om oppheving av beslutning 2003/56/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1901 of 20 October 2015 laying down certification rules and a model health certificate for importation into the Union of consignments of live animals and of animal products from New Zealand and repealing Decision 2003/56/EC

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.12.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir bestemmelser om krav til utstedelse av helsesertifikat ved import av visse levende dyr og animalske produkter, som er likestilt i henhold til avtalen mellom EU og New Zealand (NZ) om helsemessige tiltak ved handel med levende dyr og animalske produkter, ved slik handel mellom EU og NZ. Det spesifiseres at dette gjelder handel med ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra strutsefugl og vilt. I vedlegget angis et standard helsesertifikat som skal ledsages slike forsendelser. Som hovedregel skal dette sertifikatet utstedes før avsending, men unntaksvis kan det utstedes etter avsending dersom det henvises til relevant godkjenningsdokument og dato for utstedelse, samt at dette fremvises ved grensekontrollstasjonen.

Ved import av ikke-likestilte levende dyr og animalske produkter skal relevante helsesertifikater fra EU-regelverket benyttes. Dersom det ikke finnes harmonisert regelverk for de aktuelle produktene gjelder nasjonal lovgivning for importlandet. Sertifikat for dyrehelse og folkehelse kan, dersom det kun er likestilling for enten dyrehelse eller folkehelse, kombineres i ett helsesertifikat.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring av forskrift av 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr og forskrift av 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og trer i kraft i EU den 1. desember 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.10.2015
Anvendelsesdato i EU
01.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet