Import av kjøttprodukter: endringsbestemmelser for Israel

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/479/EU av 14. august 2012 som endrer vedtak 2007/777/EF hva angår opplysningerne om Israel på listen over tredjeland fra hvilke visse kjøttprodukter kan importeres til Unionen

Commission Implementing Decision 2012/479/EU of 14 August 2012 amending Decision 2007/777/EC as regards the entries for Israel in the lists of third countries from which certain meat products may be introduced into the Union

Siste nytt

EØs-notat offentliggjort 20.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av at det utbruddet som Israel meldte om den 8. og 9. mars i år av høypatogen aviær influensa (HPAI) av subtype H5N2, nå anses som bekjempet. Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området er regulert i vedtak 2007/777/EF. Som følge av utbruddet av HPAI fylte ikke lenger hele Israel de dyrehelsemessige betingelser for å kunne benytte såkalt ”behandling A” på kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til konsum fremstilt av kjøtt av fjørfe, oppdrettede strutsefugler og fuglevilt. Denne behandlingen var da ikke tilstrekkelig for å fjerne dyrehelsemessig risiko knyttet til disse varene. Utbruddet med aviær influensa i Israel anses nå som bekjempet og regionaliseringen av landet er opphevet. Adgang til eksport til EØS-området av slike varer der ”behandling A” er benyttet gjeninnføres for hele Israel. Opplysningene om Israel endres i tråd med dette. Endringene er fastsatt i kommisjonsvedtak 2012/479/EU. I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater erstattes vedlegg I og vedlegg II med oppdaterte versjoner som følge av kommisjonsvedtak 2012/479/EU. Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Merknader
Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 5. september 2012 om endringer i forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.08.2012
Anvendelsesdato i EU
06.09.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.09.2012
Anvendes fra i Norge
05.09.2012