Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/981 av 7. juli 2020 om endring av vedlegg II til vedtak 2007/777/EF med hensyn til opplysningene om Kosovo* på listen over tredjeland eller deler av tredjeland, hvorfra det er tillatt å importere kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen, og om endring av vedlegg III til dette vedtaket med hensyn til standardhelsesertifikatet for import av disse produktene fra tredjestater
*Denne betegnelsen innebærer i ingen stillingstaking til Kosovos status, og er i overenstemmelse med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos uavhengighetserklæring

Commission Implementing Decision (EU) 2020/981 of 7 July 2020 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for Kosovo* in the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised and amending Annex III to that Decision as regards the model certificate for imports of those products from third countries
* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.8.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.7.2020)

Sammendrag av innhold
Beslutning 2007/777 (EF) setter dyrehelse og folkehelse krav til en rekke kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmrer, alt beregnet til konsum, som importeres til Unionen. Aktuelle behandlinger er listet i del 4 av vedlegg II, og del 2 i vedlegg II er en liste over tredjeland, eller deler av tredjeland, hvorfra det er tillatt å importere varer til Unionen. I vedlegg III er det et standardsertifikat som skal følge aktuelle varer som importeres.

Denne rettsakten føyer Kosovo til listen over tredjeland som kan eksportere produkter av fjørfe og oppdrettsvilt av fugl med unntak av strutsefugler, og forutsatt at produktene er blitt behandlet etter metode C eller D. Dette er krav til varmebehandling og krav til naturlig fermentering av skinke.

Råvarene for aktuelle produkter fra Kosovo kan stamme fra Kosovo, Unionen eller tredjeland som oppfyller de helsekrav som settes til fjørfekjøtt og kjøtt fra oppdrettsfugl i forordning 798/2008 (EF). Standardsertifikatet i vedlegg III til beslutning 2007/777 (EF) endres for å ta høyde for dette. Det fastsettes en overgangsperiode fram til 10. november 2020, der det tillates å bruke standardsertifikaet som var gyldig før denne beslutningen trådte i kraft og som er blitt utferdiget før 10. oktober 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endringer i forskrift av 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere. Den åpner for import av spesielle produkter produsert i Kosovo, som trolig har en begrenset kjøpergruppe i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.07.2020
Anvendelsesdato i EU
29.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.07.2020
Anvendes fra i Norge
20.07.2020