Import av fugler - endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 66/2012 av 25. januar 2012 som endrer forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til Fellesskapet samt karantenebetingelsene for dette

Commission Implementing Regulation (EU) No 66/2012 of 25 January 2012 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down the animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.6.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

+BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør endring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 318/2007 som omhandler dyrehelsemessige betingelser for import av visse andre fugler enn fjærfe til EU. Vedlegget angir hvilke tredjeland og deler av disse som det er tillatt å importere fugler avlet i fangenskap fra.

Det gjøres endring i tittelen på vedlegget da dette henviser til en opphevet rettsakt (vedtak 2006/696/EF). Denne erstattes med någjeldende rettsakt, forordning (EU) nr. 798/2008 som fastsetter liste over tredjestater, områder, soner eller segmenter hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til eller føres i transitt gjennom Fellesskapet og krav til veterinærsertifikater.

Etter anmodning fra Argentina til Kommisjonen, og etter nærmere undersøkelser fra Kommisjonens side, er nå landet oppført i nevnte vedlegg I. Dette gir da anledning til import av visse typer fugler og på visse vilkår til EU fra Argentina. Argentina er eneste land som hittil er oppført i vedlegget.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses å ikke ha, eventuelt helt minimale, økonomiske eller administrative konsekvenser da import av fugler fra Argentina trolig vil være meget marginal.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 15. mars 2012 om endringer i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.01.2012
Anvendelsesdato i EU
15.02.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2012
Anvendes fra i Norge
30.03.2012