Import av dyr: endringsbestemmelser om blåtunge

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 497/2012 av 7. juni 2012 som endrer forordning (EU) nr. 206/2010 hva angår krav til import av dyr som er mottakelige for blåtunge

Commission Implementing Regulation (EU) No 497/2012 of 7 June 2012 amending Regulation (EU) No 206/2010 as regards the requirements for imports of animals susceptible to bluetongue

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.8.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utarbeidet som følge av endrede internasjonale standarder fastsatt av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) når det gjelder krav om blåtunge. Endringene omfatter import av drøvtyggere fra tredjeland til EØS-området. Forordning (EU) nr. 497/2012 gjør endringer i de helsesertifikatene i forordning (EU) nr. 206/2010 som angår dyr som er mottakelige for blåtunge. Det gis tre ulike alternativer for tillatelse av import til EU. Første alternativ er at dyrene kommer fra område som har vært fritt for blåtunge i 24 måneder. Andre alternativ er at dyrene kommer fra område som har vært fritt for blåtunge i 24 måneder og i tillegg skal dyrene være testet for sykdommen (dette kravet gjelder i praksis for Canada). Tredje alternativ er at dyr som kommer fra tredjeland som ikke er fri for blåtunge må vaksineres mot dette med inaktivert vaksine før flytting.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 26. juni 2012 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2012
Anvendelsesdato i EU
03.07.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2012
Anvendes fra i Norge
27.06.2012