Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1255 av 7. september om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i tradisjonelt røket kjøtt og røkete kjøttprodukter og i tradisjonelt røket fisk og røkete fiskevarer og om fastsettelse av en grenseverdi for PAH i næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse i pulverform som brukes i tilberedning av drikkevarer

Commission Regulation (EU) 2020/1255 of 7 September 2020 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in traditionally smoked meat and smoked meat products and traditionally smoked fish and smoked fishery products and establishing a maximum level of PAHs in powders of food of plant origin used for the preparation of beverages

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 fastsættes der grænseværdier for polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) i fødevarer, herunder traditionelt røget kød og traditionelt røgede kødprodukter og traditionelt røget fisk og traditionelt røgede fiskevarer.

(2) I henhold til nævnte forordning bør grænseværdierne for PAH fastsættes på et niveau, der er så lavt, som det med rimelighed er opnåeligt (ALARA) på grundlag af god fremstillingspraksis og god landbrugs-/fiskeripraksis. I 2011 viste data for røget fisk og røget kød, at der kunne opnås lavere grænseværdier. Det var imidlertid nødvendigt i nogle tilfælde at ændre røgningsmetoder. For røget kød og røgede kødprodukter og røget fisk og røgede fiskevarer blev der derfor indrømmet en overgangsperiode på tre år, før de lavere grænseværdier trådte i kraft fra den 1. september 2014.

(3) Trods anvendelsen af god røgningspraksis blev det i 2014 imidlertid fastslået, at de lavere PAH-niveauer ikke kunne opnås i Irland, Spanien, Kroatien, Cypern, Letland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige for visse tilfælde af traditionelt røget kød og traditionelt røgede kødprodukter samt i Irland, Letland, Rumænien, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige for visse tilfælde af traditionelt røget fisk og traditionelt røgede fiskevarer. I disse tilfælde kunne tilpasningen af røgningspraksis for at overholde de lavere maksimale grænseværdier for PAH ikke opnås uden i væsentlig grad at ændre fødevarens organoleptiske kendetegn.

(4) På grundlag af ovenstående og i henhold til artikel 7, stk. 6 og 7, i forordning (EF) nr. 1881/2006 blev de berørte medlemsstater indrømmet en midlertidig undtagelse fra anvendelsen af de lavere grænseværdier for PAH fra den 1. september 2014 for markedsføring på deres hjemmemarked af traditionelt røget kød og traditionelt røgede kødprodukter og/eller traditionelt røget fisk og traditionelt røgede fiskevarer, som er røget på deres område og er til forbrug på deres område. De grænseværdier, der var gældende før den 1. september 2014, fandt fortsat anvendelse på disse røgede produkter. Undtagelsen omfattede generelt alt røget kød og alle røgede kødprodukter og/eller al røget fisk og alle røgede fiskevarer uden at nævne specifikke fødevarer ved navn.

(5) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 6 og 7, i forordning (EF) nr. 1881/2006 har de respektive medlemsstater fortsat overvågningen af forekomsten af PAH i disse produkter og har oprettet programmer til at gennemføre god røgningspraksis, hvor det er muligt. Situationen blev også genvurderet i 2018 på baggrund af detaljerede oplysninger fra de berørte medlemsstater, herunder overvågningsdata om forekomsten af PAH i traditionelt røget kød og traditionelt røgede kødprodukter og i traditionelt røget fisk og traditionelt røgede fiskevarer samt oplysninger om gennemførelsen af god røgningspraksis og ændringer i organoleptiske kendetegn. Efter en nøje vurdering af de fremlagte oplysninger blev det konkluderet, at det ikke var muligt at opnå lavere PAH-niveauer ved at ændre røgningspraksis i den udstrækning, det er økonomisk gennemførligt og muligt, uden at miste typiske organoleptiske kendetegn i visse typer traditionelt røget kød og traditionelt røgede kødprodukter i Irland, Spanien, Kroatien, Cypern, Letland, Polen, Portugal, Slovakiet, Finland og Sverige og i visse typer traditionelt røget fisk og traditionelt røgede fiskevarer i Letland, Finland og Sverige. Der bør derfor indrømmes en undtagelse for lokal produktion og lokalt forbrug uden tidsbegrænsning for visse typer traditionelt røget kød, traditionelt røgede kødprodukter, traditionelt røget fisk og traditionelt røgede fiskevarer i disse berørte medlemsstater.

(6) Desuden blev det konstateret, at visse fødevarer af vegetabilsk oprindelse i pulverform, der anvendes til tilberedning af drikkevarer, indeholder høje PAH-niveauer, som følge af at der anvendes uhensigtsmæssig praksis ved tørring af disse pulvere. Da PAH er genotoksiske carcinogener, er det nødvendigt at fastsætte en grænseværdi for PAH i disse pulvere, hvilket kan opnås ved at anvende god tørringspraksis, med det formål at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

(7) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.09.2020
Anvendelsesdato i EU
28.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet