Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdien for citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus)

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of citrinin in food supplements based on rice fermented with red yeast Monascus purpureus

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.8.2019)

Sammendrag av innhold
Det er i Kommisjonsforordning (EC) 1881/2006 fastsatt grenseverdier for forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler, herunder citrinin i kosttilskudd. Kommisjonen foreslår nå å senke grenseverdien for citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus). Bakgrunnen for dette er nye forekomstdata som viser at det er mulig å oppnå betydelig lavere nivåer av citrinin ved god produksjonspraksis.

Kommisjonens forslag til ny grenseverdi for citrinin sllik den vil fremkomme i tabellen i vedlegget til forordning (EC( 1881/2006:

“Foodstuffs (1) Maximum levels (µg/kg)
2.8 Citrin
2.8.1 Food supplements based on rice fermented with red yeast Monascus purpureus 100”

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EC) 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forornding (EC) 1881/2006 om endret grenseverdi for citrinin i vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift itl forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen av grenseverdien for citrinin vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndigheter utover generelle forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet støtter forslaget til lavere grenseverdi for citrinin basert på nye forekomstdata som viser at lavere nivåer er mulig å oppnå gjennom god produksjonspraksis. Dette er i samsvar med ALARA-prinsippet (as low as reasonable achievable).

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet