Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1901 av 7. november 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdien for citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus)

Commission Regulation (EU) 2019/1901 of 7 November 2019 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of citrinin in food supplements based on rice fermented with red yeast Monascus purpureus

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert28.11.2019)

Sammendrag av innhold
Det er i Kommisjonsforordning (EC) 1881/2006 fastsatt grenseverdier for forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler, herunder citrinin i kosttilskudd. Kommisjonen har nå fastsatt en lavere grenseverdien for citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus). Bakgrunnen for dette er nye forekomstdata som viser at det er mulig å oppnå betydelig lavere nivåer av citrinin ved god produksjonspraksis.

Den nye grenseverdien for citrinin fremkommer slik i tabellen i vedlegget til forordning (EC) nr 1881/2006:

“Foodstuffs (1) Maximum levels (µg/kg)
2.8 Citrin
2.8.1 Food supplements based on rice fermented with red yeast Monascus purpureus 100”

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EC) 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forornding (EC) 1881/2006 om endret grenseverdi for citrinin i vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift itl forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte endringen av grenseverdien for citrinin vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndigheter utover generelle forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet har støttet arbeidet med å fastsette en lavere grenseverdi for citrinin basert på nye forekomstdata som viser at lavere nivåer er mulig å oppnå gjennom god produksjonspraksis. Dette er i samsvar med ALARA-prinsippet (as low as reasonable achievable).

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
01.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet