Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamectin m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/685 av 3. mai 2018 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende grenseverdier for abamectin, øl, fluopyram, fluxapyroxad, maleisk hydrazid, sennepsfrøpulver og tefluthrini i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/685 of 3 May 2018 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin, beer, fluopyram, fluxapyroxad, maleic hydrazide, mustard seeds powder and tefluthrin in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt "MRL'er") for abamectin og maleinhydrazid. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for fluopyram, fluxapyroxad og tefluthrin. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for øl og sennepspulver, og stofferne er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2) Der er i forbindelse med en procedure for tilladelse til anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet abamectin, på bananer indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3) For så vidt angår fluopyram er der indgivet en sådan ansøgning for portulakker. For så vidt angår fluxapyroxad er der indgivet en sådan ansøgning for "tropiske rod- og knoldgrøntsager", "andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer", forårsløg, "blomsterkål", rosenkål, hovedkål, "hoved- og pluksalat og salatplanter", "spinat og lignende blade", julesalat, "urter og spiselige blomster", artiskokker, porrer, "urteudtræk fra rødder", "krydderier i form af rødder/jordstængler" og cikorierødder. For så vidt angår tefluthrin er der indgivet en sådan ansøgning for gulerødder.

(4) Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om anvendelse af fluxapyroxad på citrusfrugter. Ansøgeren hævder, at de tilladte anvendelser af stoffet på sådanne afgrøder i Brasilien fører til restkoncentrationer, der overstiger MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at det er nødvendigt med højere MRL'er for at undgå handelshindringer for importen af de pågældende afgrøder.

(5) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 evaluerede de berørte medlemsstater ansøgningerne, og evalueringsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(6) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") vurderede ansøgningerne og evalueringsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er . Autoriteten fremsendte udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde dem.

(7) For så vidt angår anvendelsen af fluxapyroxad på citrusfrugter konkluderede autoriteten i sin begrundede udtalelse, at de forelagte data ikke er tilstrækkelige til, at der kan fastsættes en ny MRL for hele gruppen. Dog bør MRL'en for grapefrugter i overensstemmelse med de gældende EU-retningslinjer for ekstrapolering af MRL'er fastsættes til samme MRL som den gældende MRL for appelsiner. De gældende MRL'er for citrusfrugter bør derfor bevares undtagen for grapefrugter, for hvilke MRL'en bør hæves til 0,3 mg/kg.

(8) For så vidt angår alle andre ansøgninger, konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(9) For så vidt angår maleinhydrazid forelagde autoriteten en konklusion om peer-evalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet . Den anbefalede i den forbindelse at hæve MRL'erne for kartofler, hvidløg, skalotteløg og mælk.

(10) Øl og sennepspulver er godkendt som basisstoffer ved henholdsvis Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2090 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2066 . Anvendelsesbetingelserne for disse stoffer forventes ikke at føre til forekomst af restkoncentrationer i fødevarer eller foder, der kan udgøre en risiko for forbrugeren. Stofferne bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(11) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusion og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(12) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.05.2018
Anvendelsesdato i EU
05.06.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet