Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 178/2006 av 1. februar 2006 som endrer Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for å etablere vedlegg I med en liste over næringsmiddel- og fôrprodukter som det gjelder grenseverdier for rester av plantevernmidler for.

Commission Regulation (EC) No 178/2006 of 1 February 2006 amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council to establish Annex I listing the food and feed products to which maximum levels for pesticide residues apply

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten etablerer vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005, som er listen over næringsmiddel- og fôrprodukter grenseverdier for rester av plantevernmidler skal gjelde for. Listen omfatter alle produkter som det pr. idag gjelder enten EU- grenseverdier eller nasjonale grenseverdier for. I tillegg grupper av produkter det ansees hensiktsmessig å fastsette harmoniserte grenseverdier for i fremtiden. Disse gruppene omfatter fisk, fiskeprodukter, skalldyr, bløtdyr og andre næringsmiddelprodukter av salt- eller ferskvannsdyr samt vegetabilier (avlinger) som utelukkende skal brukes til fôr. For disse gruppene er det angitt følgende fotnote: Grenseverdiene skal ikke brukes ("finner ikke anvendelse") før de enkelte produktene er identifisert og ført opp på listen. For øvrig er det et punkt i de innledende betraktningene som sier at det hittil ikke har vært krav om grenseverdier for disse produktgruppene og at det ikke foreligger informasjon som kan tjene som grunnlag for å fastsette slike. Videre at det bør settes av tid til å generere og samle inn slike data og at en periode på 3 år anses for å være tilstrekkelig for dette uten at det er sagt noe om fra hvilket tidspunkt den perioden skal løpe.

Merknader
Rettsakten endrer vedlegg I til forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv. i næringsmidler.

Gjennomføringen av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske og muligens administrative kostnader knyttet til å framskaffe bakgrunnsdata, særlig i forhold til gruppen fisk og fiskeprodukter.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.
Vurdering

At det skal fastsettes grenseverdier for fisk og fiskeprodukter kan få stor betydning for Norge. Perioden på 3 år som avsatt til å generere data, bør derfor benyttes til å framskaffe data for norsk fisk og fiskeprodukter slik at vi har muligheter til å påvirke disse grenseverdiene når de skal fastsettes. I den grad vegetabilske fôrprodukter inngår i fiskefôr, bør det også framskaffes data for disse. Eventuelle rester i fisk vil høyst sannsynlig skyldes rester i fôret.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble implementert i norsk regelverk 20.07.2007

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.02.2006
Anvendelsesdato i EU
22.02.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 6.5.2010, p. 112-134
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.07.2007
Anvendes fra i Norge
20.07.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R0178
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro