Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1085 av 23. juli 2020 om endring av vedlegg II og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til maksimale restnivåer for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2020/1085 of 23 July 2020 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorpyrifos and chlorpyrifos-methyl in or on certain products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.8.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten senker det maksimale restnivåer (MRL) for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i mat og fôr til det laveste analytiske nivået som kan måles av laboratorier. Grenseverdiene for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i eller på visse produkter endres derfor i vedlegg II og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet.

Klorpyrifos og klorpyrifos-metyl har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen gikk ut 31. januar 2020, og tilvirker søkte derfor om fornyet godkjenning av stoffet.

Revurderingen av klorpyrifos og klorpyrifos-metyl har foregått parallelt. Disse to stoffene har i meget stor grad de samme kjemiske strukturene. Konklusjonen på revurderingen av klorpyrifos-metyl har vært basert mye på resultater for klorpyrifos. Konklusjonen innebærer at det ikke har vært mulig å fastsette toksikologiske grenseverdier for klorpyrifos og klorpyrifos-metyl, og gentoksisk potensiale ved stoffene kan ikke utelukkes. Videre er det vurdert at stoffene bør klassifiseres som reprotoksisk, basert på mulige effekter på utvikling av nervesystemet hos foster/barn.

Verken klorpyrifos eller klorpyrifos-metyl ble med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler, og ble dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder klorpyrifos og klorpyrifos-metyl var avsluttet 16. april 2020.

Med tanke på det mulige gentoksisk potensialet og mulig negative effekter på utvikling av nervesystemet hos foster/barn, fastsatte EU den 23. juli 2020 forordning (EU) 2020/1085. Denne senker maksimale restnivåer for både klorpyrifos og klorpyrifosmetyl i mat og fôr til det laveste analytiske nivået (LOQ) som kan måles av laboratorier (0,01 mg/kg).

Videre gir forordningen en kortere utfasingsperiode enn vanlig for klorpyrifos og klorpyrifos-metyl. Utfasingsperioden vil være på 3 måneder, mot vanlig 6 måneder fra datoen for forordningen trådte i kraft.

Endringene i grenseverdier (MRL) gjelder i EU fra 13. november 2020. I første utgave av rettsakten, står det at grenseverdiene er gjeldene fra 6. august 2020. Dette er feil. EU Kommisjonen arbeider med å endre forordningen. Videre er det i publisert forordning også feil i MRLer for vedlegg V. Denne vil også bli endret i følge EU Kommisjonen.

Hvis rettsakten blir tatt inn i norsk forskrift før 13. november 2020, blir grenseverdiene gjelde denne datoen også i Norge. Hvis rettsakten tas inn i norsk forskrift senere enn 13. november 2020, vil rettsakten gjelde umiddelbart i Norge.

De nye grenseverdiene er i overenstemmelse med uttalelser fra "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR). Forslaget har også vært hørt gjennom WTO (verdens handelsorganisasjon).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen i Norge eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet.

I dette tilfellet er det knyttet bekymring til menneskers helse, særlig i forhold til mulig genotoksisitet og nevrotoksisitet i utviklingen. EFSA sier også at sikre eksponeringsnivåer ikke kan bestemmes basert på tilgjengelige data.

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene og endringene i restdefinisjonene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse blir ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.07.2020
Anvendelsesdato i EU
06.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet