Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)

Tittel

Kommisjonsdirektiv EU) 2019/1831 av 24. oktober 2019 om fastsetjing av ei femte liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i medhald av rådsdirektiv 98/24/EF, og om endring av kommisjonsdirektiv 2000/39/EF

Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I henhold til det 10. princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev proklameret i Göteborg den 17. november 2017, har enhver arbejdstager ret til et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø. Retten til en høj grad af beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og til et arbejdsmiljø, der er tilpasset deres faglige behov, og som giver dem mulighed for at forlænge deres deltagelse på arbejdsmarkedet, omfatter også beskyttelse mod udsættelse for kemiske agenser under arbejdet.

(2) I sin meddelelse »Sikrere og sundere arbejde for alle« har Kommissionen klart understreget behovet for fortsat at forbedre arbejdstagernes beskyttelse mod udsættelse for kemiske agenser under arbejdet.

(3) Kommissionen skal i henhold til direktiv 98/24/EF fremsætte forslag til europæiske mål i form af vejledende EU- grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering med henblik på beskyttelse af arbejdstagere mod risici forbundet med eksponeringen for farlige kemikalier.

(4) I artikel 3, stk. 2, i direktiv 98/24/EF gives Kommissionen beføjelser til at fastsætte eller ajourføre de vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, under hensyntagen til eksistensen af måleteknikker baseret på foranstaltninger, der vedtages i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 17 Rådets direktiv 89/391/EØF.

(5) I artikel 3, stk. 1, i direktiv 98/24/EF fastsættes det, at Kommissionen, på grundlag af en uafhængig videnskabelig vurdering af de seneste tilgængelige videnskabelige data, skal evaluere forbindelsen mellem farlige kemiske agensers indvirkning på helbredet og niveauet for erhvervsmæssig eksponering.

(6) I den forbindelse bistås Kommissionen af Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser (SCOEL), som blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2014/113/EU.

(7) I direktiv 98/24/EF defineres »grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering«, medmindre andet er anført, som grænsen for den tidsvægtede gennemsnitlige koncentration af en kemisk agens i den luft på arbejdspladsen, der indåndes af en arbejdstager i relation til en nærmere fastsat referenceperiode.

(8) Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering er helbredsrelaterede grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der er beregnet ud fra de nyeste foreliggende videnskabelige data og vedtaget af Kommissionen under hensyntagen til de til rådighed værende målemetoder. Med værdierne fastsættes et tærskelniveau for eksponeringen, under hvilket der generelt ikke kan forventes skadelige virkninger i forbindelse med en given kemisk agens efter kortvarig eller daglig eksponering gennem et helt arbejdsliv. Grænseværdier er mål på EU-plan, der skal bidrage til, at arbejdsgiveren kan bestemme og vurdere risici og gennemføre forebyggende og beskyttende foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv 98/24/EF.

(9) I overensstemmelse med udvalgets anbefalinger fastsættes der vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i forhold til en referenceperiode på et tidsvægtet gennemsnit på otte timer (grænseværdier for langtidseksponering) og for visse kemiske agenser for kortere referenceperioder, generelt et tidsvægtet gennemsnit på 15 minutter (grænseværdier for kortvarig eksponering) for at tage hensyn til virkningerne af en kortvarig eksponering.

(10) For enhver kemisk agens, for hvilken der på EU-plan er fastsat en vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, skal medlemsstaterne fastsætte en national grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. I den forbindelse skal de tage hensyn til EU-grænseværdien, således at den nationale grænseværdi er i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

(11) Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering er en væsentlig del af de generelle foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne mod de sundhedsmæssige risici, der følger af eksponering for farlige kemikalier.

(12) I overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 98/24/EF har SCOEL vurderet forholdet mellem helbredsvirkningerne af de kemiske agenser, der er anført i de 10 rækker i bilaget til nærværende direktiv, og niveauet for erhvervsmæssig eksponering. Kommissionen har ligeledes henstillet til, at der for alle disse kemiske agenser fastsættes vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for inhalation i en referenceperiode på et tidsvægtet gennemsnit på otte timer. Der bør derfor fastsættes grænseværdier for langtidseksponering for alle disse stoffer i bilaget til nærværende direktiv.

(13) For nogle af disse kemiske agenser, f.eks. anilin, trimethylamin, 2-phenylpropan (cumen), sec-butylacetat, 4- aminotoluen, isobutylacetat, isoamylalkohol, n-butylacetat og phosphoryltrichlorid, anbefalede SCOEL også at fastsætte grænseværdier for korttidseksponering.

(14) For visse stoffer er det nødvendigt at undersøge risikoen for en indtrængen gennem huden for at sikre det højest mulige beskyttelsesniveau. Blandt de kemiske agenser anført i rækkerne i bilaget til dette direktiv, konstaterede SCOEL muligheden for betydelig optagelse gennem huden for anilin, 2-phenylpropan (cumen) og 4-aminotoluen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der i bilaget til dette direktiv medtages anmærkninger, der angiver, at der er mulighed for betragtelig optagelse gennem huden for disse kemiske agenser, ud over de vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

(15) En af disse kemiske agenser, 2-phenylpropan (cumen), er for øjeblikket opført i bilaget til Kommissionens direktiv 2000/39/EF. SCOEL har anbefalet, at der fastsættes en ny vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering for dette stof. Det er derfor hensigtsmæssigt at optage en revideret grænseværdi for 2-phenylpropan (cumen) i bilaget til nærværende direktiv og at slette den tilsvarende række fra bilaget til direktiv 2000/39/EF.

(16) I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(17) I forbindelse med dette direktiv finder Kommissionen, at fremsendelse af sådanne dokumenter i form af en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de nationale bestemmelser og dette direktiv, er berettiget, eftersom der for visse agenser allerede findes nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i national lovgivning, og på grund af den forskelligartede og tekniske karakter af de nationale retlige instrumenter for at fastsætte grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

(18) Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen blev hørt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i direktiv 98/24/EF og afgav sine udtalelser den 6. december 2017 og den 31. maj 2018. Udvalget anerkendte, at der i øjeblikket var problemer med adgang til målemetoder, som kan anvendes til at påvise overensstemmelse med den foreslåede grænseværdi for phosphoryltrichlorid og isoamylalkohol, og at der bør gøres en indsats for at sikre, at passende teknikker gøres tilgængelige ved udgangen af gennemførelsesperioden.

(19) Foranstaltningerne fastsat ved dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 17 i direktiv 89/391/EØF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.10.2019
Gjennomføringsfrist i EU
20.05.2021
Anvendelsesdato i EU
20.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet