Godkjenning av zinkkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1373 av 1. oktober 2020 om godkjenning av zinkkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1373 of 1 October 2020 concerning the authorisation of zinc chelate of lysine and glutamic acid as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av sinkkelat fra lysin og glutaminsyre som ernæringsmessig tilsetningsstoff for alle dyr. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er gitt samme størsteinnhold for sink som for andre godkjenninger av tilsetningsstoffer med sink.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2020
Anvendelsesdato i EU
22.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet