Godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/157 av 5. februar 2020 om godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/157 of 5 February 2020 concerning the authorisation of preparations of tartrazine as a feed additive for dogs, cats, ornamental fish, grain-eating ornamental birds and small rodents

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Fargestoffet tratrazin er godkjent som sensorisk fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) for katter, hunder, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere, og er nå foreslått regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003) i samme gruppe. Fargestoffer gir farge til fôret til katter, hunder, og små gnagere, og farge til skinnet på akvariefisk og frøspisende prydfugler. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse under de gitte betingelser for bruk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.02.2020
Anvendelsesdato i EU
26.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet