Godkjenning av sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1634 av 4. november 2020 om tillatelse til å bringe sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1634 of 4 November 2020 authorising the placing on the market of sugars obtained from cocoa (Theobroma cacao L.) pulp as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, må markedsføres i Unionen.

(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 om EU-listen over nye fødevarer blev vedtaget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3) I henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen træffe beslutning om godkendelse og markedsføring af en ny fødevare i Unionen og om ajourføring af EU-listen.

(4) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/206 blev der givet tilladelse til markedsføring af frugtpulp, saft af pulp, koncentreret saft af pulp fra Theobroma cacao L. som en traditionel fødevare fra et tredjeland i henhold til forordning (EU) 2015/2283 og ændrede EU-listen over nye fødevarer.

(5) Cabosse Naturals NV (»ansøgeren«) indsendte den 22. november 2019 en ansøgning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 om tilladelse til at markedsføre sukker udvundet af kakaopulp (Theobroma cacao L.) i Unionen som en ny fødevare. Ansøgeren anmodede om, at sukker udvundet af kakaopulp (Theobroma cacao L.) anvendes som en ingrediens af den almindelige befolkning.

(6) Sukkeret udvindes ved en tørringsproces eller en rensningsproces, som fjerner den overskydende fugtighed og de andre tilstedeværende bestanddele i koncentreret saft af kakaopulp fra Theobroma cacao L.

(7) Kommissionen finder det unødvendigt, at lade Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet udføre en sikkerhedsevaluering af den aktuelle ansøgning, jf. artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283. Sukker udvundet af koncentreret saft af kakaopulp fra Theobroma cacao L. ved tørring eller rensning er identisk med det naturligt forekommende sukker i kakaopulp (Theobroma cacao L.) og består hovedsagelig af glucose og fructose, som har langvarig sikker anvendelse i fødevarer; derfor vil godkendelsen ikke ændre ved de sikkerhedsmæssige betragtninger, der ligger til grund for godkendelsen af koncentreret saft af kakaopulp fra Theobroma cacao L. som en traditionel fødevare.

(8) De oplysninger, der forelægges i ansøgningen, danner et tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at den foreslåede anvendelse af den nye fødevare, sukker udvundet af kakaopulp (Theobroma cacao L.), er i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.11.2020
Anvendelsesdato i EU
25.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet