Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1096 av 24. juli 2020 om fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester og om oppheving av forordning (EU) nr. 1119/2010 (innehaver av godkjenningen er Prosol SpA)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1096 of 24 July 2020 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for dairy cows and horses and repealing Regulation (EU) No 1119/2010 (holder of authorisation Prosol S.p.A.)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen ‘stoffer som stabiliserer tarmfloraen’ for melkekyr og hest. Søker har vist at preparatet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer preparatet å fortsatt være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har også effekt over et minsteinnhold på 3x109 CFU/kg fullfôr for hest og 2x109 CFU/kg fullfôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.07.2020
Anvendelsesdato i EU
16.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet