Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekalkuner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning EU) 2020/162 av 5. februar 2020 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekalkuner (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG representert av Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation EU) 2020/162 of 5 February 2020 concerning the authorisation of thepreparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 as a feed additive for turkeys for fattening (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av preparatet Levucell ®SB (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen andre avltekniske tilsetningsstoffer. Tilsetningsstoffet er foreslått godkjent for slaktekalkun. Preparatets effekt er å redusere salmonellakontamineringen av slaktet gjennom redusert bakterievekst i tarmen. Bakteriestammen møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har den ønskede effekten over det gitte minsteinnholdet (2 x 1010 CFU/kg fôr). Preparatet er tidligere godkjent med samme effekt for slaktekylling.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.02.2020
Anvendelsesdato i EU
26.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet