Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1092 av 24. juli 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011 med hensyn til godkjenningen av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1092 of 24 July 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 1263/2011 as regards the authorisation of Lactococcus lactis (NCIMB 30160) as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.8.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endret godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som ensileringsmiddel for alle dyr. Produksjonsprosessen er endret fra tidligere godkjenning ved å inkludere polyethylene glycol (PEG) 4000 listen over cryoprotectanter. EFSA vurderer at den endrede produksjonsprosessen ikke har innvirkning på om preparatet er trygt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.07.2020
Anvendelsesdato i EU
16.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet