Godkjenning av L-metionin produsert av C. glutamicum KCCM 80184 og E. coli KCCM 80096 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1497 av 15. oktober 2020 om godkjenning av L-metionin produsert av Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 og Escherichia coli KCCM 80096 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1497 of 15 October 2020 concerning the authorisation of L-methionine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 and Escherichia coli KCCM 80096 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.10.2020. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-metionin produsert med hjelp av genmodifiserte stammer av Corynebacterium glutamicum (KCCM 80184) og Escherichia coli (K12 KCCM 80096) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Det ble ikke funnet levende celler fra bakteriestammene eller rekombinant DNA i preparatet. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA er bekymret for overdosering ved tilsetning til drikkevann, og det skal merkes med dette. Det er også en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at L-metionin skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.10.2020
Anvendelsesdato i EU
05.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet