Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/378 av 5. mars 2020 om godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/378 of 5 March 2020 concerning the authorisation of L-leucine as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2) I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003 er der indgivet en ansøgning om godkendelse af L-leucin produceret af Escherichia coli NITE BP-02351 som tilsætningsstof med ernæringsmæssige egenskaber til foder og drikkevand og som sensorisk tilsætningsstof til foder til alle dyrearter. Denne ansøgning var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) Ansøgningen vedrører godkendelse af L-leucin produceret af Escherichia coli NITE BP-02351 som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter i tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« (den funktionelle gruppe »aminosyrer, deres salte og analoger«), og i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« (den funktionelle gruppe »aromastoffer«).

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 2. april 2019, at L-leucin produceret af Escherichia coli NITE BP-02351 under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, forbrugernes sundhed eller miljøet. Det blev også anført, at L-leucin produceret af Escherichia coli NITE BP-02351 kunne udgøre en indåndingsfare for brugerne af tilsætningsstoffet. Der bør derfor træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet.

(5) Autoriteten konkluderede, at det er en effektiv kilde til aminosyren L-leucin for alle dyrearter. For at det supplerende L-leucin kan være fuldt effektivt i drøvtyggere, bør det beskyttes mod nedbrydning i vommen. Autoriteten gav i en tidligere udtalelse udtryk for bekymring over de potentielle ernæringsmæssige ubalancer for aminosyrer, når de administreres via drikkevand. Autoriteten foreslog imidlertid ikke et maksimumsindhold for L-leucin. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der på etiketten til tilsætningsstoffet samt til de forblandinger, der indeholder tilsætningsstoffet, gøres opmærksom på, at der skal tages hensyn til tilførslen af alle essentielle og betinget essentielle aminosyrer via kosten, navnlig i tilfælde af supplering med L-leucin som aminosyre via drikkevand.

(6) For så vidt angår anvendelsen af L-leucin som aromastof fastslår autoriteten, at der ikke kræves yderligere dokumentation for effektiviteten, når stoffet anvendes ved den anbefalede dosis. L-leucin må ikke anvendes som aromastof i drikkevand. Ved den anbefalede dosis forventes L-leucin som aromastof ikke at give anledning til betænkeligheder med hensyn til tilførslen af alle essentielle og betinget essentielle aminosyrer via kosten.

(7) Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået rapporterne om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(8) Vurderingen af L-leucin viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette tilsætningsstof bør derfor godkendes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(9) Det forhold, at anvendelsen af L-leucin ikke må anvendes som aromastof i drikkevand, udelukker ikke anvendelse heraf i foderblandinger, der gives via vand.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2020
Anvendelsesdato i EU
26.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet