Godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1379 av 1. oktober 2020 om godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1379 of 1 October 2020 concerning the authorisation of L-cystine produced by Pantoea ananatis NITE BP-02525 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-cystin produsert med hjelp av en genmodifisert stamme av Pantoea ananatis (NITE BP-02525) som tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Det er foreslått godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff og som aromastoff. Det ble ikke funnet levende celler fra stammene eller rekombinant DNA i produktet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA er bekymret for overdosering ved tilsetning til drikkevann, og er foreslått merket med at man må ta hensyn til dette. Når det gjelder bruk som aromastoff er det også foreslått å merke med anbefalt dose. Det er også en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at L-cystein skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2020
Anvendelsesdato i EU
22.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet