Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1175 av 7. august 2020 om godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved fermentering av Escherichia coli KCCM 80180 og Escherichia coli KCCM 80181 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1175 of 7 August 2020 concerning the authorisation of L-cysteine hydrochloride monohydrate produced by fermentation with Escherichia coli KCCM 80180 and Escherichia coli KCCM 80181 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2) I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 blev der indgivet en ansøgning om godkendelse af L-cysteinhydrochloridmonohydrat fremstillet ved fermentering med Escherichia coli KCCM 80180 og Escherichia coli KCCM 80181. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) Ansøgningen vedrører godkendelse af L-cysteinhydrochloridmonohydrat fremstillet ved fermentering med Escherichia coli KCCM 80180 og Escherichia coli KCCM 80181 som fodertilsætningsstof til alle dyrearter. Ansøgeren anmodede om, at dette tilsætningsstof klassificeres i fodertilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer«.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 10. januar 2020, at L-cysteinhydrochloridmonohydrat fremstillet ved fermentering med Escherichia coli KCCM 80180 og Escherichia coli KCCM 80181 under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, på forbrugersikkerheden eller på miljøet. Autoriteten medtog også i sine konklusioner, at ansøgeren foreslår at mærke tilsætningsstoffet med faresætningen H335 (kan forårsage irritation af luftvejene), jf. forordning (EF) nr. 1272/2008. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten har konkluderet, at der ikke kræves yderligere dokumentation for effektiviteten i foder, eftersom stoffet anvendes i fødevarer og dets funktion i foder er den samme som i fødevarer.

(5) Der bør fastsættes restriktioner og betingelser for at muliggøre bedre kontrol. For L-cysteinhydrochloridmonohydrat bør det anbefalede indhold være angivet på etiketten til tilsætningsstoffet. Hvis sådanne indhold overskrides, bør der angives visse oplysninger på etiketten til forblandinger.

(6) Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstofferne, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(7) Vurderingen af L-cysteinhydrochloridmonohydrat fremstillet ved fermentering med Escherichia coli KCCM 80180 og Escherichia coli KCCM 80181 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette stof godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(8) Det forhold, at L-cysteinhydrochloridmonohydrat fremstillet ved fermentering med Escherichia coli KCCM 80180 og Escherichia coli KCCM 80181 ikke må anvendes som aromastof i drikkevand, udelukker ikke anvendelse heraf i foderblandinger, der gives via vand.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.08.2020
Anvendelsesdato i EU
30.08.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet