Godkjenning av kaliumdiformiat som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 333/2012 av 19. april 2012 om godkjenningen av et preparat av kaliumdiformiat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og som endrer forordning (EF) nr. 492/2006

Commission Implementing Regulation (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all animal species and amending Regulation (EC) No 492/2006

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.1.2013)

Sammendrag av innhold
Kaliumdiformiat er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Nå søkes det re-godkjent, slik fôrtilsetningsstoff-forordningen krever. Det er klassifisert i kategorien Teknologiske fôrtilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Konserveringsmidler og har identifikasjonsnr. 1a237a. European Food Safety Authority (EFSA), har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet, ut fra dokumentasjon i søknaden. Kaliumdiformiat skal bare benyttes til konservering av rå fisk og rå fiskeprodukter til fôr. Det er effektivt for å forlenge holdbarhetstida til rå fisk. Analysemetode for preparatet er beskrevet. Det er ikke foretatt noen endringer i preparatets framstillingsmåte eller sammensetning. Derfor er det fastsatt en overgangsperiode der en kan bruke opp gjenværende lagerbeholdning av premikser og fôrblandinger der preparatet, med den tidligere godkjenningen, inngår. Det er ikke fastsatt grenser for minste eller største tillatte innhold av kalimdiformiat i fullfôr. Men likevel er det krav om at innholdet av ulike kilder for kaliumdiformiat i fôr til avvent smågris ikke skal overskride 18 g/kg fullfôr, og for fullfôr til slaktegris og avlspurker er grensen 12 g/kg. Brukes det andre organiske syrer som fôrtilsetningsstoff samtidig, vil kaliumdiformiat opp til de nevnte grensene ha negativ effekt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 11. mai 2022.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

For fôrindustrien får heller ikke re-godkjenningen av kaliumdiformiat konsekvenser, da hverken bruksområde eller sammensetning er endret i forhold til tidligere godkjenning. En må imidlertid være oppmerksom på konsekvensene av å tilsette preparatet i fôrblandinger der det også skal tilsettes organiske syrer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.04.2012
Anvendelsesdato i EU
10.05.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 39-41
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
25.06.2012
Høringsfrist
21.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
14.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0333
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro