Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/210 av 7. februar 2017 om godkjenningen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert ved hjelp av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøns (innehaver av godkjenningen Adisseo France S.A.S.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/210 of 7 February 2017 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 and Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 as a feed additive for laying hens (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.6.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat bestående av endo-l,4-beta-xylanase og endo-l,3(4)-beta- glukanase som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien “Avltekniske tilsetningsstoff”, i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Preparatet består av to enzymer produsert av to stammer av bakterien Talaromyces versatilis. Preparatet forårsaker ikke antibiotikaresistens. Preparatet er tidligere godkjent for slaktekylling, livkylling og mindre fjørfe raser. Det er nå godkjent til verpehøns. EFSA har vurdert preparatet til å være trygg for dyrehelse, folkehelse og miljø

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalger fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Økte bruksmuligheter for et tilsetningsstoff er en fordel. Det kan redusere fôrvirksomhetenes vareutvalg og lagerhold av tilsetningsstoffer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.02.2017
Anvendelsesdato i EU
28.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2017
Anvendes fra i Norge
26.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0210
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro