Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/173 av 1. februar 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1292/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 hva angår navnet på innehaveren av godkjenningen av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 og Enterococcus faecium CECT 4515

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/173 of 1 February 2017 amending Regulation (EC) No 1292/2008 and Implementing Regulation (EU) No 887/2011, as regards the name of the holder of the authorisation of Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 and Enterococcus faecium CECT 4515

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2017)

Sammendrag av innhold
Administrativ endring av innehaver av godkjenning for Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 and Enterococcus faecium CECT 4515 som fôrtilsetningsstoff, fra Norel SA til Evonik Nutrition & Care GmbH. Lagervare av preparatene og premikser der det inngår,

produsert og merket etter tidligere godkjenning, kan brukes opp på visse betingelser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12.april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevent og akseptabel.

Status
Forslaget til rettakt ble diskutert og votert i PAFF Fôrvarer i desember 2016.

Rettsakten ble vedtatt i EU 1. februar 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.02.2017
Anvendelsesdato i EU
22.02.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2017
Anvendes fra i Norge
26.05.2017