Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1315 av 2. august 2019 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer (i drikkevann) til purker (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1315 of 2 August 2019 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive (in water for drinking) for sows (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av levende celler av Enterococcus faecium (DSM 7134) som fôrtilsetningsstoff i drikkevann (kategori: avlteknisk tilsetningsstoff; funksjonell gruppe; midler som stabiliserer tarmfloraen), for purker. Midler som stabiliserer tarmfloraen, som ofte er mikroorganismer, har en positiv virkning på tarmfloraen til dyret når det tilsettes fôret. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø (EFSA Journal 2019;17(2):5612). Preparatet har også effekt over det gitte minsteinnholdet. For å hindre overdosering ved bruk i drikkevann skal preparatet merkes: «Ved tilsetning av L-valine, spesielt via drikkevann, må det tas hensyn til innhold av alle essensielle aminosyrer for å hindre ubalanse.»

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.08.2019
Anvendelsesdato i EU
25.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2020
Anvendes fra i Norge
05.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1315
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro